Aviornis Nederland

De vereniging Aviornis - Zie www.aviornis.nl
Aviornis Nederland is op gedeeld in elf regio's. Informatie over deze elf regio's kunt u vinden op op de eigen website van de regio of als deze niet bestaat, op de regiopagina van de website van Aviornis Nederland.
De vereniging Aviornis stelt zich tot doel:

1. Haar daadwerkelijke steun en medewerking te verlenen aan een wetenschappelijk verantwoord programma ter instandhouding van de hierna volgende vogelorden: Columbiformes (duiven, zandhoenders), Anseriformes (eenden, ganzen, zwanen), Galliformes (hoendervogels), Tinamiformes (tinamoes), Pelicaniformes (pelikanen), Ciconiiformes (reigervogels), Struthioniformes (struisvogels), Gruiformes (kraanvogels), Casuariiformes (emoes, casuarissen), Rheiformes (nandoes), Charadrijformes (steltvogels).

2. Voor de leden van de vereniging die deze vogels houden, broeden en kweken, een aangepaste opleiding te verstrekken en geschikte structuren en diensten ter beschikking te stellen, teneinde de instandhoudingstaak, die zij op zich genomen hebben, met succes te kunnen vervullen, Op deze wijze wordt voorzien in de aangroei van buffervoorraden voor de in de natuur bedreigde of onder sterke druk staande soorten van bovengenoemde vogelfamilies.

3. Vogels uit te wisselen onder leden van de vereniging en de leden van de vereniging en deze van andere verenigingen, organisaties, wetenschappelijke instanties e d., die gelijkaardige doelstellingen nastreven, bevorderen, coördineren en organiseren, dit binnen de geldende nationale en internationale reglementeringen en zonder territoriale beperkingen.

4. In samenwerking met internationale organisaties actief op het vlak van de natuurbescherming, herintroductieprojecten te organiseren en/of te ondersteunen.

5. Het publiek de nodige informatie te verstrekken wat betreft doelstellingen, werking en geplande acties van de vereniging op het vlak van haar instandhoudingstaak.