De actualiteit van gisteren

4 februari 2018 - Luutzen Posthumus en Sietse de Boer benoemd tot Regio-Erelid

Voortaan ga ik mij, meer dan voorheen, interesseren in de vereniging, waar ik lid van ben. Zeker weten !!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
02-04-2018

Beste regioleden,

Altijd leuk, weer een nieuw lid.

G. ter Wee
Scheerweg 25
8488 BG Nijeholtwolde.

Welkom in onze regio!


Op 23 januari ’18 staan er al op verschillende plaatsen sneeuwklokjes in bloei; ik neem aan dat die wat meer in de luwte staan, want dan bloeien ze natuurlijk al wat eerder. In Leeuwarden werden eind januari ook al bloeiende narcissen gefotografeerd, want daarvan stond onlangs een plaatje in de Leeuwarder Courant. Volgens mensen, die zich met de natuurkalender bezighouden, is de bloei van de klokjes gemiddeld 4 weken vroeger dan normaal. Meestal ligt de bloei van dit bolgewasje zo rond 22 februari en van de gele narcissen rond begin maart, maar dit jaar is dat wel meer dan 30 dagen eerder dan wat een halve eeuw geleden normaal was. Blijven we even bij de records, 24 januari ’18 was de warmste 24 januari sinds 1901; in onze regio werd het zo rond 11 °C, in het zuiden van ons land kon 15°C worden afgelezen; intussen wordt het wel steeds eerder licht en wat later donker, we gaan weer de goede kant op! Maar eerst moeten we begin februari met z’n allen door nog een paar koude en gure winterse dagen, met mogelijk schaatskansen op ondergelopen land.

Vogelgriep

Eerder, namelijk op 15 januari, is de dreiging van de vogelgriep in en rondom het vlees eenden bedrijf bij Biddinghuizen afgewend, want toen is het vervoersverbod en allerhande maatregelen, die daar mee annex zijn, opgeheven. Zo waren er in de onmiddellijke omgeving nog een paar pluimvee bedrijven, maar daar is niks geconstateerd en het verbod om wilde watervogels te verontrusten als gevolg van de jacht daarop is dan dus ook van de baan. Nu maar hopen, dat er niet weer ergens in ons land dit vervelende virus opduikt, met alle gevolgen van dien.

Wolven

Sinds begin januari verblijft er een wolf in België en die heeft daar zeer waarschijnlijk 2 schapen doodgebeten in de buurt van Meerhout, dat ongeveer 30 kilometer van de Nederlandse grens ligt. Van deze wolf is wat meer bekend dan anderen hieraan voorafgaand, want dit dier (wolvin) is in Duitsland voorzien van een (wat traag werkende) GPS-zender. Daardoor is het dier wel te volgen, maar niet direkt op de voet. Zo kon wel worden vastgesteld, dat deze wolf ook een tijdje langs de oostgrens van ons land heeft gelopen, voordat België werd aangedaan. De overheid van dat land stelt schapenhouders schadeloos, dat is natuurlijk wel fijn, maar wat heb je er aan als het er twee waren van een bijzonder ras en de eigenaar wilde er een speciale lijn mee kweken, dat kun je nauwelijks in geld uitdrukken!

Bevers

Nog meer schade, deze keer ook in zuidelijke streken, want in Limburg ontstaat er langzamerhand zo veel overlast door gravende bevers, dat men er daar toe heeft besloten om er systematisch enkele te doden met het geweer. Er is in deze provincie dus een begin gemaakt met afschot van deze beschermde dieren, al doet men dat natuurlijk liever niet. Intussen zouden er al wel minder dan 10 zijn gedood. Tussen de jaren 2002 en 2004 zijn er 33 bevers uitgezet en die konden natuurlijk ook niet blijven stilzitten en nu zijn er al naar schatting zo’n 650 dieren waar de provinciale waterschappen mee maken hebben gekregen. Normaal zou in een groot natuurgebied het misschien geen kwaad kunnen, wanneer bevers er hun eigen biotoop gaan organiseren, met omgeknaagde bomen en opgeworpen dammen vanwege een voor hen gunstig waterpeil. Maar graven op veel plekken in dijken langs kanalen en rivieren is van een andere orde, vanwege gevaar voor de bewoonde wereld door overstromingen bij hoog water.

Nieuwjaarsbijeenkomst en tevens jaarvergadering
van onze regio

Op donderdagavond 25 januari j.l. vond in de grote zaal van Overwijk in Tijnje de reguliere Nieuwjaarsbijeenkomst en tevens jaarvergadering van onze regio plaats. Zo’n 23 leden waren daar op af gekomen en al die anderen hebben dus de nieuwjaarsborrel gemist.
Onze voorzitter, René de Velde Harsenhorst praatte niet alleen het officiële gedeelte aan elkaar, hij hield ook na afloop daarvan een presentatie. Onze voorzitter bracht naar voren, dat er was gebleken, dat er eigenlijk nog een paar leden in aanmerking moesten komen, om tot “regio-erelid” te worden benoemd vanwege het feit dat zij destijds medeoprichters waren van onze regio en in het bestuur was daar overeenstemming bereikt. Zo werden op deze regionale jaarvergadering de heren Luutzen Posthumus en Sietse de Boer benoemd tot erelid van regio Fryslân.
Over de financiële situatie, dit jaar voor het eerst gedaan door onze nieuwe penningmeester Egbert Boezerooij, was nog wel even het e.e.a. te bespreken, er ontbrak nog een begroting, maar in grote lijnen was het wel bijna OK. Secretaris Bennie Ludema vertelde over de zaken van het afgelopen jaar en Sybrand Dijkhuizen, ledenadministratie, (en tevens fanatiek speurder en aanbrenger van nieuwe leden) liet weten hoeveel leden er aan het eind van 2017 waren geteld. We zijn er in totaal 4 op vooruitgegaan t.o.v. 2016, nu waren er 192 en eind 2016 waren het er 188. Sybrand liet niet na ook de ons ontvallen leden te noemen zoals Herre Hoornveld en Attie Kootstra, echtgenote van Gosse Kootstra. Zij was, evenals haar man, een trouwe bezoekster van al onze regioavonden, reizen en enthousiaste hulp bij ruilbeurzen.
Uit respect voor de overledenen vroeg onze ledenadministrateur een minuut stilte.
De voorzitter had het bijna vergeten, maar nadat de nieuwjaarsborrel was besteld, stond er ook nog de traditionele verloting op het programma en die ging toen van start nadat er geproost was op een goed 2018!

Na de pauze was dus de beurt aan onze voorzitter, René de Velde Harsenhorst, die aan de hand van veel foto’s en filmpjes vertelde over het wel en wee van zijn vorm van onze liefhebberij. We kregen beelden te zien van zijn oude volière met watervogels op zijn vorige woonadres en daarnaast en heel relaas over de opbouw van de nieuwe vliegkooi op het tegenwoordige adres. Uitvoerig ging hij in op de problematiek rondom de ambtenarij van de gemeente tijdens het pogen zijn volière gestalte te geven. De problemen varieerden tot geen toestemming verkrijgen vanwege geen paard in de voortuin te mogen hebben tot de verkeerde hoogte van de vliegkooi. Hoe hij daar weer een mouw aan heeft gepast was adhv vele foto’s op het scherm voor ons allen te zien. Vele vogelsoorten kwamen voorbij, niet slechts die hij zelf allemaal had gehad of nog heeft, ook foto’s van logés en plaatjes van andere locaties kwamen in beeld. Heel mooi om te zien hoe iemand ondanks forse tegenslagen toch erg van zijn hobby kan genieten.

Regiobijeenkomst 22 maart a.s.


Het is nog een heel eind weg, maar toch alvast wat aandacht voor de bijeenkomst van 22 maart a.s. Dhr. Simon van der Luit gaat op die avond een lezing houden over de vele fraaie vogels in mooi vogelpark Avifauna in Alphen a. d. Rijn. Dat wordt vast een hele mooie avond, want in dit park zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien en een lezing daarover wordt vast speciaal. Maak maar vast weer een aantekening in uw agenda of op uw kalender, opdat deze dag niet vergeten wordt en doe dat met een dikke viltstift!
Wat zou het toch mooi zijn wanneer de spreker op die datum tegen een goed gevulde zaal aan kan kijken.

Vogels spotten

Het gaat goed met de waterspreeuw in Nederland, een soort die vanuit Scandinavië langzaam steeds talrijker naar ons land afzakt. In Nederland noemt men deze vogel water-“spreeuw”, in ons buurland Duitsland wordt deze soort water-“lijster” genoemd. Enerzijds komen er steeds meer enthousiaste vogelspotters, die steeds meer soorten ontdekken, anderzijds zijn er dus steeds meer geteld. Waren er in 2014 nog maar 43 van deze vogelsoort gezien, in het hele jaar 2017 waren er al 1570 waargenomen. In 2018, dat natuurlijk nog maar net is begonnen, telde men er al 800!
Dit is natuurlijk een mooi fenomeen, vogels die je vroeger slechts elders in het buitenland in (snel) stromend water kon observeren, kun je nu in ons eigen land bekijken. Jaren geleden was het een zeer zeldzame wintergast! Tijden veranderen, de Turkse tortel is ook pas sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw in Nederland te zien en nu zijn ze echt overal.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regioredacteur

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2016 J2-DC