Regioarchief

Januari 2006 - Verslag bijeenkomst Tijnje donderdag 19 januari.

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Sytse's blik op de huidige toestand in de (vogel)wereld

Beste regioleden,

Dit is het allereerste verslag van een bijeenkomst in 2006 en het allereerste verslag dat u op onze eigen website kunt lezen. Is dat dan bijzonder? Nee en ja! U hebt wel vaker een verslag over een bijeenkomst kunnen lezen, maar nog nooit vanaf een website van regio Fryslân! Een heugelijk feit dus, een moment om even bij stil te staan, maar niet te lang, want we gaan verder.

Onze volgende bijeenkomst houden we op 23 maart met een lezing door Jan Harteman over zijn stage in een groot watervogelpark in Amerika.
Jan Harteman is bekend door o.a. zijn intussen wereldberoemde website (
www.harteman.nl) over watervogels, zijn hulp bij de Aviornis Nederland-site en de medeoprichter van Jong-Aviornis.
Allemaal komen dus op donderdagavond 23 maart om 20.00 uur, om eens te horen en te zien, hoe men in Amerika met watervogels om gaat!
Dit wordt beslist een interessante avond!

Verslag bijeenkomst donderdag 19 november
Op donderdag 19 november, om even na acht uur opent onze voorzitter de jaarvergadering van onze regio, waarin onder meer de financiën worden besproken. Hij vraagt of er nieuwe leden in de zaal zijn (nee dus) en legt de nadruk op het bestellen van ringen. “Let er vooral op”, zegt hij, “dat alle gegevens en de namen van de vogels (ook de Latijnse) goed zijn ingevuld, want niet goed of onvolledig ingevulde formulieren komen absoluut retour!”
Anne Bosma vraagt of men ideeën heeft betreffende een locatie voor een “Open Dag”, maar het blijft angstvallig stil onder de dertig aanwezigen.

Onze penningmeester stelt voor vragen te stellen over de jaarcijfers, zoals die op elke tafel zijn te vinden. De inkomsten en uitgaven zijn keurig gespecificeerd, de kascommissie heeft de kas goedgekeurd en er komen geen vragen uit de zaal, dus wordt het financiële gedeelte van onze regio door de leden goedgekeurd.

Daarna heb ik als secretaris verslag gedaan van zaken die het afgelopen jaar zijn gepasseerd. Uit de ledenadministratie, een taak die onze voorzitter vervult, blijkt dat het ledenaantal is gedaald naar 189, vorig jaar zaten we rond de 200. Voorzitter drukt ons allen op het hart vooral flink aan ledenwerving te doen. We hebben folders en natuurlijk het fantastische watervogelboek.

Op een vraag uit de zaal: “waarom stoppen mensen met hun lidmaatschap?” is natuurlijk niet eenvoudig een antwoord te geven. De redenen zijn variabel, maar het komt voor dat men met de vogelliefhebberij ophoudt, omdat er te vaak ongewenst bezoek van roofdieren komt.
We hebben een
nieuw bestuurslid gevonden, K.J. de Haan uit Oudega en omdat er geen tegenkandidaten waren, werd hij, nadat hij zich aan de leden had voorgesteld, met algemene stemmen aangenomen. Het aantal bestuursleden is nu weer oneven!

Het onderwerp: Ontwikkeling m.b.t. het doorgaan van onze regio zonder Gr.Dr., was het volgende agendapunt. Hoe gaan we verder? Er komen een aantal vragen uit de zaal :” Is de breuk definitief? Zijn de financiën afgehandeld? Er waren toch ook gezamenlijke bezittingen, zijn die verdeeld? Hoe kan het dat wij allemaal ineens een nieuwsbriefboekje hebben ontvangen? Je moet er ook nog voor betalen en er staat alleen maar iets over de andere regio in, niets over Fryslân! Als ik dat had geweten had ik hem niet geopend en meteen geretourneerd”.
De voorzitter probeert die vragen te beantwoorden. De breuk is definitief, want het vertrouwen in de wil om hecht samen te werken heeft een deuk opgelopen.
De lopende zaken zullen spoedig worden afgehandeld. De nieuwsbrief in de vorm van een boekje, gedrukt bij een ideële instelling, ziet er goed uit. Alle advertenties van de sponsoren, ook die van onze regio staan er in. Het was inderdaad niet netjes om aan onze leden ongevraagd, tegen de wil van het bestuur van regio Fryslân, een exemplaar te sturen, maar de adressen van een ieder staan in het jaarboekje, dus zo moet dat zijn gegaan. Een boekje drukken kost geld en is waarschijnlijk voor adverteerders niet zo interessant meer voor zo’n 180 lezers, dus daarom zal er voor betaald moeten worden. Regio Zwolle is overigens ook benaderd, maar daar heeft men voor dit blaadje bedankt.
Wij hebben als bestuur, in de allerlaatste Nieuwsbrief aan iedereen gevraagd op te geven of men regionieuws op papier wilde hebben en daar hebben tot nu toe slechts 10 personen op gereageerd (dat aantal is gedurende de avond opgelopen tot 18). Voor 10-20 mensen iets laten drukken is financieel niet aantrekkelijk. Er zijn intussen ook al veel e-mail adressen van leden bekend. In geval van noodzakelijke, snelle communicatie is dat heel prettig.

Wij denken aan een eigen website en vragen aan onze vaste adverteerders een bijdrage. Het voorstel is: een digitale Nieuwsbrief + een papieren versie daarvan, voor diegenen die daar om gevraagd hebben. De vergadering gaat akkoord!

Dan volgt er een pauze, waarna we vanaf een DVD allerhande wilde watervogels in hun biotoop konden bewonderen. In de pauze een NIEUWJAARSBORREL ! Na de volgende pauze probeerden leden via vraag en aanbod gaten in hun collectie te dichten of het overtollige kwijt te geraken, maar dat is niet gelukt. De voorzitter noemt nog, dat de samenwerking meer inhield dan alleen de Nieuwsbrief. Er was ook nog een gezamenlijke busreis, maar de voorzitter van Gr./Dr. gaf destijds te kennen, dat er in zijn regio geen belangstelling meer voor was. Wij hebben in het verleden met behulp van leden van de Friese Sierduiven Club toch twee bussen vol naar Walsrode kunnen laten rijden. Misschien kan dat in de toekomst wel weer.


We hebben op 10 juni een busreis in de planning naar Huub Dijcks en Plantaria
en de inschrijvingsdatum is, zoals het nu lijkt op 15 mei, maar daarover leest u t.z.t meer.

Bij de rondvraag nog een aantal opmerkingen van de voorzitter.
Het bestuur heeft plannen voor een eigen regionale ruilbeurs, tenminste als de leden daar belangstelling voor hebben. De leden vinden het geweldig en zijn bereid medewerking te verlenen.

Uit de zaal kwam de opmerking dat we als leden en bestuur, Jan Eissens niet moeten vergeten voor het vele werk van de afgelopen jaren wat hij voor de beide regio’s heeft verricht en dat we dat moeten waarderen door het geven van een attentie. Dat hebben we gehoord en zullen actie ondernemen.

Tot slot, de Noordshow in Zuidlaren is voorbij, de show zal wel blijven bestaan, maar waar is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens de hobbybeurs in het FEC in Leeuwarden stond, te midden van de tentoongestelde sierduiven, een vliegkooi met vijver, planten en watervogels.
Als extra aandachttrekker i.v.m. het 70 jarige bestaan van de FSC en wij mochten daar reclame maken. Als de FSC, die deze uitvoering echt geweldig heeft gevonden, hier mee door wil gaan en wij willen daar dan tijd, geld en mankracht in steken, gaat de vergadering dan daarmee akkoord en kunnen we dan op wat hulp rekenen?”, vraagt de voorzitter.
De vergadering ging er mee akkoord en beloofde hulp. Om 23.00 uur werd deze bijeenkomst gesloten.

 

Jaarboek 2006
Op de regiobijeenkomsten is het jaarboek aanwezig en kunt u het als deelnemer gratis afhalen. Wilt u het in bezit krijgen en bent u geen deelnemer? dan betaalt u Euro 7,- voor de gemaakte onkosten.
Vraag er naar als u op de bijeenkomst bent en anders reist u er eens speciaal voor naar bijvoorbeeld Tijnje. Zien we ook nog weer eens een ander gezicht. 


 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC