Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - december 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Op donderdagavond 17 november kwamen we weer bij elkaar op een regiobijeenkomst in Tijnje, alwaar dhr.P.Kooy een uiteenzetting zou houden over zijn bedrijf. Het vooruitzicht naar deze lezing had toch maar wel even 21 leden naar de zaal getrokken. Om even na achten opent de voorzitter de vergadering bedankt de aanwezige leden voor hun opkomst en verwelkomt Peter Kooy.
Vervolgens schroomt Anne Bosma om verder te gaan, maar vindt, dat hij toch het een en ander moet vertellen, wat ons als regiobestuur is overkomen en wat daar de gevolgen van zijn. “Twee avonden geleden zaten we hier ook in deze zaal, om samen met het regiobestuur van Gr./Dr. een aantal zaken door te spreken. We doen dat niet zo vaak, maar met een zekere regelmaat, zo ongeveer drie keer per jaar.
Deze vergadering begon als vanouds hoopvol maar is teleurstellend verlopen, wij zijn als bestuur erg geschrokken, de samenwerking blijkt niet goed te kunnen en staat nu op een laag pitje. Jan Eissens was als “uitgever” bij deze vergadering aanwezig en heeft te kennen gegeven op deze manier niet meer verder te willen met het maken en uitgeven van de “Nieuwsbrief”. Het struikelblok van de afgelopen vergadering was het feit, dat de voorzitter van regio Gr./.Dr. minder vergaderingen per jaar wilde en hij had zijn functie ter discussie gesteld, als dat niet zou worden aangenomen.
Maar we komen slechts 3 maal per jaar bijeen om bijvoorbeeld de items als de organisatie van ruilbeurs, busreis en de stand op de “Noordshow” te bespreken. Het bestuur van regio Fryslân gaat zich beraden en heeft zeer binnenkort een vergadering belegd. Het bestuur van de regio Gr/Dr. is op zich welwillend, maar steunt hun voorzitter. Jan Eissens speelt in het gebeuren geen rol, maar het voortzetten van de “Nieuwsbrief” komt niet goed. Wij, als bestuur, zullen naarstig gaan zoeken naar alternatieven, we leven bijvoorbeeld in een digitale wereld, maar ook aan de leden zonder die mogelijkheden wordt aandacht besteed”, aldus de voorzitter. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer.

Het jaarboek gaat wel door, dat wordt gemaakt, ondanks het feit, dat wederom slechts een zeer beperkt aantal leden hun formulieren heeft ingeleverd. Er ontstond een levendige discussie in de zaal met een teneur dat het bestuur van regio Fryslân dit niet over hun kant moet laten gaan en meerdere opmerkingen van deze strekking.

Hierna, dus na de mededelingen, die meestal een vrolijker of zakelijker kant hebben, gaf de voorzitter het woord aan Peter Kooy. Deze kwam, zoals hij zei, niet met een mooie film of dia’s maar wilde gewoon een uiteenzetting geven over de gang van zaken op het bedrijf. Peters vader, Pieter Kooy, helaas onlangs overleden, was een oude vakman in het houden, verzorgen en opkweken van watervogels en was ooit begonnen met mandarijnen en carolina’s. Hij had het in de vingers! De oude Kooy verkocht of ruilde de jonge aanwas bij de welbekende handelaar Man in ’t Veld in Apeldoorn. Wereldwijd was Kooy de eerste die goede fokresultaten had bij de Eyton, de Radjah, de Bears witoog en de Hottentottaling. Deze resultaten werden toen vermeld in boeken van Peter Scott en dat zorgde voor bekendheid over de hele wereld en aanvragen, waarin de zonen van de oude Kooy zich toen gingen bekwamen.

Het bedrijf Kooy staat bekend als zijnde duur, maar beter duur dan geen kwaliteit.
Was de vorige generatie altijd zeer geheimzinnig betreffende het opfokken van watervogels, de huidige generatie doet het anders, is meer open en liefhebbers zijn altijd welkom en informatie in vele soorten wordt altijd gegeven.
Peter Kooy hamert op het feit, dat elke liefhebber het altijd goed voor elkaar moet hebben, wil men goede resultaten met de vogels behalen. Zorg voor een goed fokspan en houdt er dan rekening mee, dat niet elke vogel het eens is met de partner, die hem/haar is toebedeeld. Als je de ruimte daar voor hebt, kies dan voor meerdere paartjes, zodat elk een eigen partner kan kiezen, want dat werkt echt. Hij verbaast zich telkens weer, dat het voor komt dat mensen dure watervogels bij hem willen komen kopen, die in hun tuin niet meer zwemruimte hebben gecreëerd dan ter grootte van een teiltje. In het bedrijf in ’t Zand zijn intussen 150 soorten watervogels gehuisvest.
Er zijn ook soorten bij die economisch misschien niet het meest interessant zijn, zoals bijvoorbeeld de Mexicaanse eend, de wenkbrauweend en de Laysantaling. Voor deze soorten zijn soms te weinig klanten, maar ze mogen toch niet in de collectie ontbreken. Het bedrijf doet verder aan sponsering van jonge mensen op het gebied van watervogelkennis-verspreiding en van een aantal kleinschalige projecten in het buitenland op het gebied van watervogels.
De spreker noemt vervolgens welke zaken er om de hoek komen kijken om de uit het buitenland bestelde watervogels op tijd op de plaats van bestemming te krijgen.
Zo zijn er regels betreffende de verpakking (transportkist), documenten, gezondheidsverklaringen, transportkosten, vliegtuigruimte, agentschapkosten etc. Het bedrijf Kooy staat voor de verscheepte dieren, m.a.w. het bedrijf staat garant voor levende aankomst.
Volgens de spreker zijn de bij hem aangeboden vogels over het algemeen slecht tot zeer slecht geleewiekt en adviseert een ieder, daar, als het zo ver is, de tijd voor te nemen en zeer zorgvuldig mee om te gaan, net als met het ringen van de vogels. Niet alle vogels behoeven te worden geringd, maar het is wel aan te raden en bovendien een bewijs van zelfgefokte dieren. Volgen Peter Kooy is er een tendens naar meer vliegende dieren, al is die tendens maar heel langzaam stijgend.
Het wordt ook steeds moeilijker de laatste tijd om volledig van het watervogelbedrijf te kunnen bestaan. De vogelgriepdreiging maakt het er ook al niet beter op, omdat er natuurlijk nu bijna niets meer weg gaat en de gehele bevolking wel continu op de kost is. Voor de ware liefhebbers van watervogels heeft Peter Kooy veel respect en begrip, maar hij gelooft wel dat er nog steeds een aantal mensen zijn , die niet eerlijk t.o.v. zich zelf zijn en er dik geld mee willen verdienen. Kleurmutanten zijn op zijn bedrijf niet geliefd. Vooral in de voličrewereld is het kweken van mutanten met andere kleuren een geliefde bezigheid, maar bij de watervogels zou men het niet moeten willen, laten we die zo zuiver mogelijk houden.
Tenslotte gaf Peter Kooy aan, nog steeds niet uitgeleerd te zijn, ondanks dat hij deze bezigheid al jaren uitoefent!

De voorzitter bedankt hem voor het heldere en leerzame betoog en gaat verder met de rubriek “vraag en aanbod” waarin een aantal problemen worden opgelost, om vervolgens bij de rondvraag aan te belanden. Nou, daar kregen we als bestuur nog wel het een en ander over ons heen aan goede tips en aanbevelingen en goede raad hoe we de crisis rondom het voortbestaan van de “Nieuwsbrief” moesten gaan aanpakken. Over het algemeen waren de aanwezige leden het niet eens met de gang van zaken en drukten ons op het hart, vooral goede dingen te doen.
“Wij, als bestuur, gaan ons op korte termijn beraden hoe het verder moet”, aldus de voorzitter, “in de Nieuwsbrief van december staat hoe ver wij zijn gekomen, maar het is voor ons kort dag, omdat ook al op zeer korte termijn de teksten gereed moeten zijn. Tegen elf uur sluit de voorzitter de vergadering

Ja, hoe nu verder.
Het fenomeen, een soort nieuwsbrief, is ooit opgezet in onze regio, later overgenomen en uitgebreid door Jan Eissens.
Hij heeft 15 jaar deze Nieuwsbrief in elkaar gezet, samen met zijn familieleden. Het werd zijn opzet, zijn project, zijn verdienste. Het doel, leden van de regio op de hoogte brengen en houden van gebeurtenissen die zijn geweest en die gaan komen, aangevuld met nieuws uit diverse kranten en tijdschriften en advertenties van sponsoren, gerelateerd aan onze liefhebberij en de zeer belangrijke gratis advertenties betreffende vraag en aanbod. De laatste jaren bestond er zelfs een digitale versie van onze Nieuwsbrief op het internet. Het was ook de verdienste van Jan Eissens, destijds nog secretaris van de regio Gr./Dr., om intensief te gaan samenwerken, te meer, om de kosten voor het maandblad dragelijker te maken voor beide regio’s.
Des te verdrietiger moet het voor hem zijn geweest, nu te moeten ontdekken, dat van zijn goede opzet en bedoelingen in korte tijd niet veel meer overeind is gebleven, sinds hij zich uit het regiobestuur heeft teruggetrokken en ook zijn lidmaatschap had opgezegd. Wat het voor mij, als “redacteur” aan de Friese kant betekent, laat zich raden.
Ik zou mij op den duur natuurlijk teruggetrokken hebben, om plaats te maken voor een ander, die jonger, beter en anders zou zijn. Dat moment is nu abrupt naar voren geschoven en de manier waarop is pijnlijk.
Het schrijven van verslagen, ideeën, wensen, ontboezemingen, agenda’s, uitnodigingen en wat dies meer zij, voor een paar honderd lezers, is niet altijd eenvoudig, maar geeft wel voldoening als het “ei” weer gelegd is. Je kunt niet altijd zo schrijven als je zou willen, moeilijke woorden zo veel mogelijk vermijden, de waarheid gestand doen, variatie aanbrengen, proberen niemand te kwetsen.
Schrijven, corrigeren, herschrijven, andere zinsbouw, weglaten en aanvullen. Met tips en opmerkingen af en toe iedereen weer bij de les houden betreffende onze serieuze liefhebberij. Juist het fenomeen van de samenwerking tussen de beide regio’s heeft mij vooral de laatste jaren geďnspireerd om nog beter mijn best te doen en nog beter en zorgvuldiger mijn teksten voor te bereiden.
Ik ben ook maar een gewoon mens, een gewone liefhebber, een gewone vrijwilliger, die zich best wil inzetten voor de gevraagde taak, want het is natuurlijk ook nog leuk wat voor anderen te kunnen doen. Maar als de formule uit elkaar spat doordat er een bom onder werd gelegd, dan wordt het ook voor mij moeilijk om door middel van mijn inbreng via deze Nieuwsbrief het samenwerkingsverband te promoten en te stimuleren en is voor mij de lol er af.
Hoe dan ook, u als leden van regio Fryslân blijft in ieder geval in de toekomst niet verstoken van informatie betreffende bijeenkomsten e.d. Dat was zo en dat blijft zo!
In welke vorm is nu nog niet definitief bekend, maar er zal hard over worden nagedacht en vergaderd ( dat kost weer tijd, maar we doen het graag voor u).
Ook leden zonder digitale mogelijkheden(= geen computer) worden niet vergeten. Dit was mijn laatste bijdrage aan de allerlaatste uitgave van de Nieuwsbrief in deze vorm.
Ik neem de vrijheid om Jan Eissens en zijn familie bijzonder te bedanken voor de wijze waarop deze Nieuwsbrief in de afgelopen 15 jaar tot stand kwam en de efficiënte manier waarop de exemplaren steeds weer op tijd bij u thuis kwamen. Met tegenzin en weemoed ( mooi woord hč) neem ik afscheid van hen en van u. Namens het bestuur wens ik u en allen die u dierbaar zijn hele fijne feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar. Volgende bijeenkomsten zijn 19 januari en 23 maart in 2006, bij café-restaurant Overwijk, Heawei 9 in Tijnje (vanaf de snelweg richting Tijnje aan de eerste rotonde,links).
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en u bent natuurlijk nog steeds allemaal welkom!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

Samenwerking tussen de regio’s Groningen-Drenthe / Fryslân verbroken.
De besturen van de twee regio’s komen 3 maal per jaar bij elkaar om over gezamenlijke activiteiten te praten.
Het moment van samenkomen wordt bepaald door de geplande activiteit. Ergens in het voorjaar voor de busreis, in augustus voor de ruilbeurs en in november voor de Noordshow.
Vaste agendapunten in die drie vergaderingen zijn, Aviornis activiteiten in het algemeen, een evaluatie van de laatst gehouden activiteit, plannen maken voor de volgende activiteit en ook altijd de nieuwsbrief, een belangrijk aspect van onze samenwerking.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in Tijnje onder jaarlijks wisselend voorzitterschap van Groningen-Drenthe (Stoffer Kats) en Fryslân (Anne Bosma). En deze besprekingen verliepen altijd in een plezierige, werkbare, amicale sfeer.

Zo was er dinsdag 15 november een vergadering belegd. Aan het begin van de vergadering bij het vaststellen van de agenda vroeg Stoffer Kats om agendapunt “minder vergaderen”toe te voegen en om daar mee te beginnen.
De andere leden keken verrast om zich heen, is drie maal per jaar dan zoveel?? Maar uit het verloop van het gesprek bleek dat GR/DR zich daarover uitvoerig had beraad en voorbereid.
Men vond dat éénmaal per jaar en dan met als agendapunt de Nieuwsbrief voldoende was. Verdere bespreking over gezamenlijke organisatie van busreis, ruilbeurs en Noordshow was niet nodig. GR/DR organiseerde de Noordshow en ruilbeurs wel zonder hulp en inbreng van Fryslân. De organisatie van de busreis kan Fryslân wel organiseren, onze (Groningse) leden hebben daar niet zoveel belangstelling voor.
Het bestuur van Fryslân was onaangenaam verrast. Wat is dit nu? Is dit nu nog samenwerking? Ja, vond GR/DR want de nieuwsbrief was er dan nog als iets gemeenschappelijks.

De Nieuwsbrief, door Jan Eissens al zo’n 12 jaar met behulp van familie op uitstekende wijze verzorgd heeft in eerdere vergaderingen toegezegd dat hij ondanks zijn bedanken voor het lidmaatschap van Aviornis en het hebben van een nieuwe hobby, de nieuwsbrief nog wel een aantal jaren wil verzorgen voor de samenwerkende regio’s. Hij steekt veel vrije tijd in de nieuwsbrief.
Jan Eissens wordt als uitgever van de nieuwsbrief uitgenodigd voor deze vergadering omdat zoals hierboven al is aangegeven de nieuwsbrief een vast agendapunt is en met name het financiële aspect daarvan altijd een heikel punt is.

In de vergadering heeft Eissens als uitgever, de hiervoor geschetste discussie aangehoord en is evenals het bestuur van Fryslân tot de conclusie gekomen dat van samenwerking tussen de regio’s geen sprake meer is en heeft meegedeeld dat hij dan voor zijn vrije tijd een betere invulling heeft en stopt met het uitgeven van de nieuwsbrief. Wel is hij nog bereid om het geplande jaarboekje 2006 nog te maken waarvoor de vergadering hem dank zegt.

Einde verhaal dus!!! Ja en nee. Het bestuur van regio Fryslân betreurt in hoge mate de geschetste ontwikkeling. We waren totaal en onaangenaam verrast door de opstelling van het bestuur van GR/DR.
Het bestuur zal zich beraden over voortzetting van de nieuwsbrief in een of andere vorm. Echter dat moet financieel en met de inzet van mankracht wel haalbaar zijn. U hoort daar nog over. Op welke wijze? Lees daarvoor het artikel “Nieuwsbrief weg en hoe wordt ik nu geďnformeerd?” En kom op de geplande bijeenkomsten op 19 januari en 23 maart 2006.
Het bestuur van regio Fryslân.

Discussie voortzetten nieuwsbrief
De vraag waar het bestuur nu voor gesteld wordt is, willen we en hoe dan, doorgaan met de nieuwsbrief. U moet weten dat op dinsdagavond de 15e november we totaal onverwacht in deze situatie zijn geraakt. De kopij voor de laatste nieuwsbrief moet uiterlijk woensdag 23 november binnen zijn. Het is ons onmogelijk om op zo’n korte termijn iets uitgewerkt aan de leden voor te leggen. We zullen e.e.a. goed op een rijtje moeten zetten.
De gezamenlijke besturen hebben er rekening mee gehouden dat Jan Eissens een keer zou stoppen als uitgever. Hij heeft voor ons, alle werkzaamheden die bij het uitgeven van de nieuwsbrief horen, een tijd geleden op papier gezet. Er zijn oriënterende gesprekken geweest met een paar drukkers. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat we nogal wat duurder uit zullen komen. We zijn ook niet verder gegaan met deze gesprekken omdat daar geen noodzaak toe was. Eissens wilde gewoon nog een poosje doorgaan.
Het bestuur van Fryslân wil hier dan ook nadrukkelijk stellen dat niet Jan Eissens voor de ontstane situatie verantwoordelijk gesteld kan worden. Hij wordt door ons van harte bedankt voor zijn jarenlange enthousiaste inzet. Dat was klasse!
Willen we nu doorgaan met een nieuwsbrief in een of andere vorm? Ja, zegt het bestuur van GR/DR en uit de discussie in de vergadering bleek dat ze daar al over nagedacht hadden.
Het bestuur van Fryslân zegt, daar willen we nog wel even over nadenken nadat duidelijk is geworden dat alle andere vormen van samenwerking door GR/DR niet meer nodig geacht worden. Fryslân is echt gedesillusioneerd omdat we het gevoel hadden dat er een prima collegiale verstandhouding bestond bij alle gezamenlijke activiteiten. Nu blijkt dat dat kennelijk een eenzijdig gevoel is, willen we echt nog eens diep nadenken of er toch een gezamenlijke nieuwsbrief moet worden voortgezet. Hebben we nog wel de lust om daar gezamenlijk de schouders onder te zetten? Het vertrouwen heeft een deuk opgelopen.
Omdat dit de laatste nieuwsbrief is zullen we de leden op een andere wijze op de hoogte moeten houden van de ontwikkelingen in deze.
Lees daarvoor het artikel “Nieuwsbrief weg hoe wordt ik nu geďnformeerd??
Nieuwsbrief weg en hoe word ik nu geďnformeerd???
Elders in de nieuwsbrief kunt u lezen dat de nieuwsbrief niet weer verschijnt op de wijze zoals thans gebeurt.

Natuurlijk willen we het contact met de leden bewaren. Hoe dan?
Dat kan op twee manieren:
Voor de mensen die niet met een computer werken. Wij vragen u om nu of met een briefje of met een telefoontje bij onderstaande personen te melden dat u graag contact houdt en informatie van Aviornis Fryslân wilt hebben. En u kunt verzekerd zijn dat dat contact in schriftelijke vorm blijft maar dat kan alleen als wij dat van u weten. Dus meldt dat.

Mensen die wel met de computer werken en een e-mail adres hebben kunnen via internet op de hoogte blijven van alle activiteiten die ontplooid worden. Maar dan moeten we wel beschikken over uw e-mail adres.
Dat kunt u met een e-mail berichtje doorgeven aan onderstaande personen. Maar het kan beter en directer op de volgende manier:

 • kijk op www.aviornis.nl.
 • links zie je een kolom met o.a. ringendienst, regio nieuws, vraag en aanbod, leden-gedeelte etc.
 • klik op leden-gedeelte.
 • kies land nederland;
 • vul aviornis computernummer en postcode in;
 • inloggen; Nu krijg je een scherm waar je je e-mail adres kunt invoeren.

  Doorgeven.
 • nu krijg je een scherm waarop de gegevens staan zoals die bij Aviornis bekend zijn. Het e-mail adres is nu ook bij Fryslân bekend en je kunt in bijzondere gevallen direct en rechtstreeks per e-mail bereikt worden. (je computer-nummer kun je vinden op de adressticker van het Aviornis boekje).

In normale situaties kunt u (dus ook de leden van Groningen / Drenthe) zichzelf actueel geďnformeerd houden door te kijken op www.aviornis.nl:

 • klik op regionieuws, er verschijnt nu een kaartje van Nederland
 • klik op provincie Fryslân en je krijgt alle regionieuws en regioactiviteiten in beeld.

Afhankelijk van uw reacties komt het bestuur met een voorstel op de jaarvergadering van 19 januari. We rekenen op uw komst, om zo met elkaar een goed besluit te kunnen nemen.
Anne Bosma, tel. 058-2660109 of anne.bosma@tiscali.nl.
Sytse Buursma, tel. 0566-601856 of secretariaat@aviornis-fryslan.nl.
Het bestuur van regio Fryslân

Hobbybeurs in het FEC
Ondanks alle bestuurlijke beslommeringen hadden we ook nog tijd voor onze hobby. Van 24 t/m 27 november werd in het FEC te Leeuwarden de hobbybeurs georganiseerd. In samenwerking met de 70 jarige jubilerende Friesche Sierduiven Club en ons lid Jack Jager werd er een ruime vliegkooi van 7 bij 11 meter opgesteld en gevuld met ganzen, siereenden, veel planten en uiteraard een vijver.
De kooi stond mooi centraal opgesteld omringd door ruim 1100 sierduiven en was een blikvanger. Wij hebben er naast een informatie stand ingericht en hebben aan veel bezoekers informatie folders van Aviornis uitgereikt en iets kunnen vertellen over onze mooie hobby. Een fotoverslag kunt u hier vinden.

Jaarboek 2006
Het jaarboek 2006, waarvoor een beperkt aantal leden het formulier met
aangekruiste vogelsoorten heeft ingestuurd, zal begin januari gereed zijn.
Voor die leden, die de reis naar Zuidlaren maken en de stand van Aviornis gaan bezoeken, is het jaarboekje daar af te halen.
Gratis, als men het formulier had ingevuld, anders is het te koop voor 7 euro.
Op de regiobijeenkomsten is het jaarboek ook aanwezig en daar gelden de zelfde mogelijkheden. Vraag er naar als u op de bijeenkomst bent en anders reist u er eens speciaal voor naar bijvoorbeeld Tijnje, zien we ook nog weer eens een ander gezicht.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC