Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - februari 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
We hebben het weer achter de rug, de jaarlijks terugkerende jaarvergadering van onze regio, deze keer op 15 januari. Is er dan wat bijzonders aan dan? Nou, eigenlijk is zo’n bijeenkomst niet zo veel anders dan alle andere bijeenkomsten, met alleen het verschil, dat we o.a. de financiële zaken voor een ieder zichtbaar maken.
Precies om 20.00 uur opent onze voorzitter de vergadering en begint met een aantal mededelingen voor de rond 28 bezoekers. Zo zal er op deze avond een video over het leven van diverse eendensoorten in de natuur worden vertoond. Anne Bosma verwelkomt een nieuw lid, M.v.d. Veen uit Harkema, die, zoals hij zelf zegt, later verder wil in andere fazantensoorten.

Informatie-uitwisseling
De voorzitter benadrukt nog maar weer eens het belang van navraag te doen en informatie in te winnen bij andere leden van de regio, als men nieuw of nagenoeg nieuw aan deze liefhebberij begint. Persoonlijk voeg ik er nu even dit aan toe: Niemand, maar dan ook niemand hoeft in z’n eigen problemen te verzuipen. Er zijn altijd bereidwillige leden te vinden die een ander lid willen helpen zijn/haar vragen op te lossen. Niemand hoeft in z’n eentje leergeld te betalen. Open en eerlijke vragen zijn altijd wel door iemand te beantwoorden. Maar kom er wel mee naar voren, kom bijvoorbeeld naar de bijeenkomsten, kom naar de ruilbeurs of kom eens per jaar naar de stand van Aviornis op de Noordshow, kom naar de “Open Dagen” of zoek iemand op! Iemand, die op het standpunt staat zelf alles beter te weten en niet geholpen behoeft te worden door een ander, of niet goed luistert, ja, die moet het zelf maar weten.
De voorzitter gaat verder met de mededelingen: We hebben weer een plan om een busreis te organiseren, daarvan leest u vast later meer in de Nieuwsbrief. In april zal er weer een “Open Dag”georganiseerd worden in onze regio. Ons medebestuurslid Trienko van der Kaap heeft destijds te kennen gegeven in januari 2004 zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Helaas is hij op deze avond vanwege drukke werkzaamheden verhinderd, zodat we hem nu niet persoonlijk kunnen bedanken voor zijn bijdragen aan het wel en wee van onze regio. Hij heeft echter wel te kennen gegeven, dat we zo nu en dan een beroep op hem mogen doen als er weer eens een reis zou moeten worden georganiseerd of iets dergelijks, want daar is hij goed in! We zoeken nog een nieuw bestuurslid, zijn er gegadigden? We willen graag weer een oneven aantal bestuursleden, de functies zijn al verdeeld, het nieuwe bestuurslid behoeft slechts deel te nemen aan het bestuur en zal fungeren als lid van de “denktank”. Raar verhaal, maar geen reactie uit de zaal!
De volgende bijeenkomst in Zalencentrum Overwijk in Tijnje, om precies te zijn op 11 maart, zal in het teken staan van broedmachines. Voorzitter vraagt of men het leuk zou vinden als we een leverancier uitnodigen of dat we een aantal van onze leden iets over hun eigen, meegebrachte, broedmachine laten vertellen. Tot het laatste wordt besloten.
Op 11 maart komen A. Plazier, S. Ekkers, P. de Jong en D. Rienstra over de voor-, en nadelen van de door hen gebruikte apparatuur vertellen. Zelf zal ik een eigenbouw product meenemen, zodat er dan 5 verschillende “methodes” te bespreken zijn.
Vast interessant voor u om nu eens te komen luisteren naar verhalen uit de praktijk!

Advertenties
Anne Bosma vraagt of het de leden uit de zaal ook is opgevallen dat er de laatste keer zo weinig advertenties in de Nieuwsbrief stonden en of men de oorzaak daarvan zou kunnen bedenken.
Reacties o.a.: het zal aan de tijd van het jaar kunnen liggen, een ieder is meestal nu al zijn dieren al kwijt en klaar voor de volgende periode, voor diegenen, die nog wat zoeken of wat over hebben is de markt kleiner geworden, maar soms lukt het toch nog om kontakten te leggen. Hoe dan ook, de advertenties zijn gratis en elke maand te bekijken.

Belevenissen
Op de vraag van de voorzitter wie iets bijzonders heeft meegemaakt met of annex met onze hobby komen een paar reacties.
Zo heeft Annemarie Plazier wat roofdiergespuis gevangen en gaat daar onverdroten mee door. Kootstra in de Knipe heeft vorig jaar ook een pluimveemoordenaar verschalkt en Wink zag onlangs te Grou, hoe een kat een volwassen meerkoet ving. Zulke katten moet je niet in je perk krijgen, dunkt mij.

Jaarvergadering
Dan is het officiële gedeelte aan de beurt. Daar er geen reacties uit de zaal komen betreffende de jaarcijfers en de kascommissie de kas heeft goedgekeurd, wordt onze penningmeester P.Rienstra voor zijn inspanningen zeer bedankt. Fryslân is niet een van de rijkste regio’s, volgens de voorzitter, maar we staan er beter voor dan vorig jaar. Dick Bartling, penningmeester van de kas van de activiteitencommissie van de twee noordelijke regio’s vertelt nog het een en ander over zijn rol in dit geheel en vermeldt hoe goed het gaat. Dankzij de inkomsten uit diverse activiteiten ziet het er voor de regio’s Groningen/Drente en Fryslân financieel een stuk positiever uit.
Daarna was ik zelf aan de beurt met een verslag van de secretaris. Ik heb in het kort en in vogelvlucht een overzicht gegeven van hoogtepunten en dieptepunten van het afgelopen jaar.
Over het wel en wee van het ledenbestand in de regio kon onze voorzitter vertellen, omdat hij die administratie doet. Erg vrolijk was hij niet over de gang van zaken bij de landelijke ledenadministratie, hij heeft soms houden en keren om e.e.a. weer recht te moeten breien, maar hij blijft positief en gaat er weer tegen aan in dit nieuwe jaar. Even een voorbeeld van wat hij soms meemaakt: A.Bosma te Leeuwarden wordt aan hem opgegeven als zijnde verhuisd. Dit is hij zelf en hij weet absoluut zeker, dat hij afgelopen jaar niet is verhuisd!
We hebben op dit moment minder leden in de regio dan vorig jaar rond dit tijdstip, t.w. vorig jaar nog 197 leden, nu nog maar 192 leden. We moeten niet achteruit met het ledenaantal, maar vooruit! Voor elk lid krijgen we een vaste bijdrage, waar we in onze regio weer wat mee kunnen doen, dus hoe minder leden, des te moeilijker dat zal gaan worden. De voorzitter benadrukt dan nog maar eens, fanatiek aan ledenwerving te doen, om onze regio ook in de toekomst gezond te kunnen houden.
Bij zijn contacten met bedankende leden hoort hij soms dat mensen ophouden met hun Aviornisdieren, omdat ze een vos op bezoek hebben gehad of gewoon anders willen stoppen.
Opmerking van een van de leden: ”Als je echt Aviornislid en liefhebber bent en het eens bent met de doelstelling van Aviornis, dan ga je door en laat je je niet afschrikken door de desastreuze gevolgen van het bezoek van een vos. Een echte liefhebber is geen broodfokker en laat zich niet uit het veld slaan. Zorg er voor dat het dierenverblijf goed is beveiligd tegen indringers d.m.v. degelijke schrikdraadapparatuur. Zorg dat er ook goed stroom op staat! Vaak wordt er niet bezuinigd bij de aanschaf van een koppel dieren, maar wel op de algehele beveiliging”.

Film
Toen was er pauze en kregen we een Nieuwjaarsslokje aangeboden, waarmee getoast werd op het nieuwe en hopelijk vruchtbare jaar! Na deze pauze konden we naar de film kijken over diverse eendensoorten zoals de Brileiders, Koningseiders , Barrowbrilduikers en de Wilde eenden.
Deze film duurde zo’n 50 minuten en ik ga er verder niets over vertellen, dan had u zelf maar moeten komen kijken. Dan had u zelf kunnen zien hoe spannend het er soms aan toe gaat in de eendenwereld.
Vervolgens was er het rondje “Vraag en Aanbod”, waarbij de meeste vragen niet, maar ook enkele wel op elkaar aansloten. Tijdens de rondvraag werd een vraag gesteld of je een koppel zwarthals zwanen en een koppel zwarte zwanen wel bij elkaar in een grote ruimte kunt houden. Enkele leden vanuit de zaal: Zolang beide koppels niet broedrijp zijn gaat het goed, maar zodra dat wel het geval is, is het muizen!”
Dit is nu zo’n voorbeeld van door vragen wordt je wijs! Mocht u nou liever niets aan andere leden willen vragen, wat ik me overigens niet kan voorstellen, raadpleeg dan eens de soortbeschrijvingen van de afzonderlijke watervogels in het Aviornis Watervogelboek.
Het al of niet territoriaal zijn van soorten wordt er in vermeld.
Tot zo ver het verslag van de bijeenkomst van 15 januari.

Nieuwe leden:
F. Troelstra, Lytshuzen 4, 8621 XG Heeg
S. de Winter, De Grie 18, 8464 PB Sint Johannesga
J.van Keulen, Polderland 38, 9205 EZ Drachten
Allen heel hartelijk welkom bij regio Fryslân!!

Wat gaan we verder nog doen in het komende seizoen?
11 maart bijeenkomst in Tijnje met als onderwerp: Broedmachines
3 april “Open Dag”

Tenslotte nog een tweetal opmerkingen:
Let bij het doorlezen van uw Nieuwsbrief ook eens op de door onze sponsors geplaatste advertenties. Mede dankzij deze sponsors is het nog steeds mogelijk dat dit blad gratis bij u in de bus ligt.
Kom ook eens naar onze nieuwe locatie in Zalen Overwijk, Heawei 9 in Tijnje. Het is er sfeervol en gezellig in een ruime, rookvrije zaal. Zelfs al zou u allemaal tegelijk komen, dan nog kan iedereen een plaatsje vinden!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC