Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - december 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Eén van de doelstellingen van Aviornis is het verstrekken van kennis en informatie aan de leden. Dat is natuurlijk heel mooi geformuleerd, maar hoe doe je dat in de praktijk. Kennis en informatie betekent volgens mij, dat je ergens wat van opsteekt. Aviornis International Nederland heeft dat o.a. intussen gedaan met het uitgeven van een lijvig boekwerk over watervogels en doet dat tweemaandelijks met de verspreiding van het “clubblad”. Voor het bestuur van een regio zijn dergelijke dingen wat aan de dure kant. Wij proberen die kennis en informatie aan de leden over te dragen door middel van de bijeenkomsten in het winterseizoen, een ruilbeurs en de in het voor-, en najaar gehouden “Open Dagen” en natuurlijk onze Nieuwsbrief op papier en op Internet.

‘Open dag’ 1 november
Zo was er afgelopen zaterdag 1 november weer zo’n “Open Dag” bij twee van onze leden in het noorden van Fryslân. Zie het verslag in onze rubriek 'verslagen'.
Vervolgens was er natuurlijk nog de Ruilbeurs in het Drentse plaatsje EEN op zaterdag 15 november, maar dat verhaal vindt u elders in onze Nieuwsbrief.
Wat hebben we nog meer. In december, met z’n lange avonden en feestdagen, mag er wel wat meer te lezen zijn in dit nummer van uw Nieuwsbrief, want u hebt er nu veel tijd voor om alles te lezen en te herlezen.

Inventarisatie Aviornisdieren in het Aviornistijdschrift
Eerst even een anekdote er tussendoor. Het gaat over lezen en of er wel goed gelezen wordt wat er staat!! Tijdens de eind oktober gehouden vergadering van het “Algemeen Bestuur”van Aviornis (daarover zo meer) vertelde Peter Paul van der Lugt van de Nederlandse redactieraad het volgende: dit voorjaar heeft elk lid een formulier, bijgesloten bij het boekje, in de bus gehad.
Hierop kon men invullen welke soorten men had en men kon dat met naam of anoniem terugzenden. Helaas heeft maar een klein gedeelte dat formulier werkelijk geretourneerd.
De totale resultaten staan in het laatste oktobernummer keurig verwerkt en het is een heel werk geweest om dat alles te maken. Vreemd genoeg kreeg hij na uitkomen van dat oktobernummer veel vragen en telefoontjes van leden, die het raar vonden dat er namen in stonden van leden die men kende, maar de vragenstellers stonden er zelf niet tussen. Hoe dat nu toch mogelijk was, want zij waren toch ook lid? Op de wedervraag, of ze dan wel het inventarisatieformulier hadden opgestuurd moesten ze echter ontkennend antwoorden. Ja, zo gaat dat als men niet goed leest!!

Actieve leden
En dan nu wat over die vergadering van het “Algemeen Bestuur”. Wat is dat? Naast het Dagelijks Bestuur, altijd te vinden op de eerste pagina van het tweemaandelijks boekje, is er nog een bestuur, samengesteld uit afgevaardigden van elke regio, meestal de voorzitter. Vergaderingen van dit bestuur worden zo’n driemaal per jaar gehouden en daar worden zaken besproken, die door het Dagelijks Destuur zijn behandeld maar soms nog niet beslist. Daar mogen/moeten wij ons dan over beraden. Sommige onderwerpen komen telkens weer terug, omdat ze vaak niet eenvoudig op te lossen zijn, andere zaken worden soms vrij snel besloten. Nu denkt u natuurlijk vanuit uw comfortabele stoel, al lezend met de benen op tafel, wat heb ik daarmee te maken, als ik mijn boekje en mijn ringen maar op tijd krijg, dat is voor mij goed genoeg. Laat een ander die sores maar oplossen, ze doen maar. Daarin hebt u een beetje gelijk, maar niet helemaal. Er moeten ook maar steeds anderen zijn om dat te willen doen. Gelukkig lukt dat vaak wel, maar ook weer niet altijd. Zo hebben wij als bestuur van regio Fryslân nog steeds een vacature, omdat Trienko van der Kaap er in januari 2004 graag mee wil stoppen (overigens pas na vele jaren trouwe dienst). Beste mensen, denk er nou eens even over na, straks onder de kerstboom, onder u is vast nog wel iemand te vinden, die mee wil helpen het regiobestuur te versterken. Maak eens contact met ons!

Algemeen bestuur Aviornis

Terug naar het algemeen bestuur. Wat kwam daar deze keer zoal aan de orde. De voorzitter gaf een kort verslag van de gebeurtenissen rondom de vogelpestcrisis. Daarin memoreerde hij dat de communicatie richting de leden van het Algemeen Bestuur beslist beter had gekund, echter door de drukte toen is dat er niet van gekomen. Aviornis zal opdracht geven tot het onderzoeken van de gevoeligheid van onze dieren ( watervogels, fazanten en kleine hoenderachtigen).
Het doel van het onderzoek is dat men gaat kijken hoe besmettelijk de vogelpest is voor die genoemde dieren en hoe en hoe snel deze vogels deze ziekte kunnen doorgeven aan andere vogels. Andere organisaties als bijv. de NHDB en andere gaan soortgelijke onderzoeken laten doen, die elkaar grotendeels aanvullen. Dhr P.P. van der Lugt heeft een vergadering gehad met een paar beleidsmedewerkers en de directeur van het VVA,(= Voeding en Veterinaire Aangelegenheden)
Daarbij kwam naar voren, dat bij de ruimingen tijdens de vogelpestcrisis 10x zoveel hobbyisten waren betrokken als commerciële bedrijven, n.l. 17.000 tegen 1700. Men had nu ook wel door gekregen, dat bij een eventuele nieuwe uitbraak van het virus de maatschappelijke acceptatie enorm onder druk zou komen te staan. Men was nu druk bezig te proberen nieuwe beleidsregels te ontwikkelen, speciaal voor hobbydieren. Tot zover het relaas van die bijeenkomst

Persoonlijk heb ik nog steeds moeite met het woord “hobbydieren”. Het heeft een negatieve klank, alsof het iets minderwaardigs zou zijn. Iemand heeft dat op een gegeven moment uitgevonden om daarmee onderscheid menen te moeten maken tussen commerciële dieren en de dieren, gehouden door de liefhebber. Maar een kip is een kip, je moet er even zorgvuldig voor zorgen. Onze dieren zijn net zo veel waard, zo niet méér, dan de dieren die in overvolle stallen helaas slechts een kort leven hebben omwille van het geld. De omgang met onze dieren levert veel meer op aan bijvoorbeeld kennis en emoties, dan de omgang met de duizenden plofkippen, die zich niet mogen en kunnen voortplanten in de overvolle schuren, waar bezoekers meestal niet welkom zijn.
Er hoeft maar iets te gebeuren in die grote stallen en de gehele populatie is ziek en daar worden wij, als liefhebbers, dan ook nog weer eens de dupe van. Onze dieren zijn echte dieren, terwijl die anderen helaas door de commercie zijn gedegradeerd tot euro’s op pootjes. Het is te hopen dat de beleidsmakers nu eens snel en diep gaan nadenken hoe en welke maatregelen ze kunnen gaan opstellen zodat wij in de toekomst niet nog eens worden lastig gevallen met probleemoplossingen, die eigenlijk niet op onze dieren van toepassing zouden moeten zijn! Zo, dat is er uit!
Betreffende de zogenaamde negatieflijsten komt dhr. Maas aan het woord. Aviornis heeft veel werk verzet om vele vogelsoorten van de negatieflijst op de positieflijst te krijgen. Daarvoor waren en zijn fokverslagen nodig. Er zijn echter grote twijfels gerezen of deze lijsten er wel zullen komen, omdat e.e.a. in juridische zin nogal zou rammelen. Nu vraagt u zich natuurlijk af:”Wat zijn dat nou weer voor lijsten?” Op de negatieflijst komen soorten te staan, die men absoluut niet (meer) mag houden in gevangenschap en op die andere lijst staat welke soorten juist wel gehouden mogen worden. Aviornis heeft het eindresultaat van de samengestelde lijsten intussen kunnen inzien en t.z.t. leest u daar ongetwijfeld meer over.
Betreffende de huisvestingseisen voor watervogels nog het volgende: dit zijn nog geen vastgestelde regels, maar interne richtlijnen. M.a.w., het ligt al vast klaar indien een of ander ministerie van weet ik veel, van plan is zelf regels te gaan bedenken en uitvaardigen. Zoals gezegd, voor de watervogels is het klaar, nu de andere categorieën nog. Men is druk doende voor de fazanten en kleine hoenderachtigen, evenals voor de ibissen. Voor de steltlopers en kraanvogels is e.e.a. nog in voorbereiding.
De Algemene Landelijke Ledenvergadering, ook wel Bondsvergadering, zal plaats vinden op zaterdag 17 april. In welke plaats in welke regio is nog even onbekend, maar daarvan wordt u t.z.t. op de hoogte gebracht.
Bij de wetgevingszaken kwam weer de status van de roofvogelhouders aan de orde. De roofvogels zijn intussen op de negatieflijst geplaatst, de vogels zouden alleen nog met een vergunningstelsel gehouden kunnen worden.
Aviornis Duitsland komt maar moeizaam verder. De zelfstandigheid wordt wel steeds beter, maar het gaat allemaal wat erg traag. Besloten is om Duitsland nog 1 jaar vanuit Nederland met kennis en hulp te ondersteunen, als het dan nog niet is gelukt om deze groep zelfstandig te laten draaien, trekt Aviornis Nederland zich terug.
Betreffende de internetpagina van Aviornis weet dhr. Van der Laar te vertellen, dat deze site het afgelopen half jaar wel leuker is geworden. Bepaalde onderdelen werken nog niet of niet goed en daar wordt hard aan gewerkt. Omstreeks 1 februari zal de mogelijkheid om rechtstreeks ringen te bestellen via de site gereed zijn. Gepoogd zal worden om dan ook de wettelijke status van elke afzonderlijke vogel zichtbaar te hebben. Ook zal dan de ledenadministratie rechtstreeks via de site geregeld moeten kunnen worden. Het gratis plaatsen van vraag-, en aanbodadvertenties zal misschien aangepast mogelijk blijven en wel dusdanig, dat er eerst het computernummer en e-mail adres moet worden gebruikt om binnen te komen. Dan was er ook nog de bijeenkomst van onze regio op donderdagavond 20 november. Deze keer niet meer in Beetsterzwaag, maar in zalencentrum Overwijk in Tijnje. Of het nu kwam dat de locatie nieuw was of het onderwerp niet interessant genoeg of veel leden hadden wat anders te doen, ik weet het niet, maar er waren niet veel bezoekers.
Aan de locatie heeft het zeker niet gelegen, die is beslist geschikt voor onze bijeenkomsten, de bediening is flitsend en de traditionele gehaktbal aan het eind van de avond ouderwets lekker! Even na acht uur opent onze voorzitter deze avond en haalt nog even de geslaagde “Open Dag” aan bij Terpstra en Post. Het was een bijzonder mooie morgen met een fraaie afsluiting. Over de Ruilbeurs in Een werd nog even van gedachten gewisseld. De hier aanwezige bezoekers vonden de accommodatie aan de krappe kant en hadden zich gestoord aan het feit dat al vóór de opening van de beurs de eerste dieren al weer waren vertrokken. Een terechte opmerking, die wij ter harte zullen nemen; tenslotte is het sneu voor die bezoekers, die om 09.00 uur verschijnen en een groot aantal dieren is al vertrokken zonder dat men een mogelijkheid heeft gehad er een eventuele keuze uit te maken.
Anne Bosma vertelt verder dat onze oude tentoonstellingsvolières naar alle waarschijnlijkheid zijn verkocht. Deze demontabele kooien lagen al jaren in opslag, kostten huur en verzekering en zullen eigenlijk nooit meer door ons gebruikt gaan worden. Vandaar.
Uit de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt het e.e.a. vertelt, maar dat hebt u hierboven al kunnen lezen. Dan geeft de voorzitter het woord aan dhr. W. Mulder van de firma Garritsen, de makers van het Garvo-voer. De zo langzamerhand compleet computergestuurde fabriek staat in Drempt, in de buurt van Doesburg en is al sinds generaties in handen van de familie Garritsen. De geproduceerde voeders, nu sinds een tiental jaren ontwikkeld met hulp van vakmensen uit de “hobbywereld” wordt heden ten dage nog uitsluitend geleverd aan “hobbyhouders”. Dhr. Mulder hecht er belang aan te vertellen, dat voer maar een deel van het succes is, andere zaken als huisvesting en verzorging dragen er zeker ook toe bij. Het verzamelen van de beste, gezondste grondstoffen, zoals kwalitatief goed verbouwde granen passeren de revue.
Ook komen de gebruikte hulpstoffen als mineralen, vitamines, aminozuren en het gebruik van lecithine aan bod. De toegevoegde mineralen zijn afkomstig van oerleem, dat op 2 kilometer diepte uit de bodem wordt gewonnen. Deze mineralen zouden beter door de dieren kunnen worden opgenomen.
Dhr. Mulder vertelt verder dat bij de productie van de voeders steeds de gezondheid van het dier voorop staat en dat de voedersamenstelling altijd zo constant mogelijk wordt gehouden. Naar aanleiding van zijn betoog komen er nog wat vragen, zoals hoe goed of slecht het voeren van brood is, veel tarwe voeren en over de houdbaarheid van de aan het voer toegevoegde vitamines.
Soms ontlokken bepaalde vragen weer nieuwe vragen. Deze worden afdoende beantwoord en de er inmiddels bij gekomen dhr. J. Jager helpt bij het beantwoorden van die vragen.
Dan is het tijd voor de rondvraag, nadat de voorzitter de beide sprekers heeft bedankt voor hun uiteenzetting. Bij de rondvraag komt nog naar voren, of er een prijslijst te bekomen is, opdat de bezoekers van deze avond een prijs/kwaliteit vergelijking kunnen maken. Die vraag wordt positief beantwoord en om 22.25 uur sluit Anne Bosma deze bijeenkomst waarna er nog geruime tijd over van alles en nog wat wordt nagepraat.
De eerstvolgende bijeenkomst, wederom in Overwijk in Tijnje, zal de jaarvergadering zijn van onze regio en is gepland op donderdag 15 januari.

Nieuw lid: R Wijma, Doniagaweg 4, 8535WD, Follega.
Van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!!

Voor liefhebbers van pluimveetentoonstellingen:
Pluimveevereniging “de Aeikoer”, Buitenpost Achtkarspelen houdt weer haar jaarlijkse tentoonstelling in sporthal “De Houtmoune, Vaart 8a te Buitenpost. De tentoonstelling is te bezoeken op 31 december van 16.30 uur tot 18.00 uur, 2 januari 2004 van 10.00 uur tot 22.00 uur en 3 januari 2004 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Rest mij nog alle lezers van deze Nieuwsbrief alvast prettige feestdagen toe te wensen en een goede jaarwisseling!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC