Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - maart 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Het was druk op donderdagavond, 16 januari. Het bestuur meegerekend waren er toch maar weer zo’n 27 bezoekers op de regionale jaarvergadering af gekomen. Dat is iets meer dan 10% van het totale ledental van onze regio! Volgend jaar mag dat aantal best nog wat hoger worden, want zo’n 90% kwam niet opdagen!!
Voorzitter Anne Bosma opent precies om 20.00 uur de vergadering en besluit de agenda, zoals die voor iedereen op tafel ligt, te volgen. Van de nieuwe leden, die zich kortgeleden hadden aangemeld, was 1 aanwezig. Deze werd even extra verwelkomd, want, zoals de voorzitter zei: "we zijn blij met nieuwe leden en zeker als ze dan ook nog op de vergaderingen komen!" Intussen gaat de presentielijst rond. Voorzitter had nog een paar mededelingen. Zo noemde hij de goede sfeer tussen de besturen van de beide regio’s en de goede gang van zaken tijdens de samenwerking op de Noordshow. Hij bedankt de medewerkers vanwege hun inzet en enthousiasme voor de hulp bij de opbouw en afbraak van de showkooi. Voor de opgave van de reis naar Walsrode moest men toch vooral de strook uit de Nieuwsbrief naar Jan Eissens sturen en het geld naar Activiteiten Avironis regio Noord overmaken. Anne Bosma betreurde het nog steeds, dat het Aviornis watervogelboek niet in januari ter beschikking was, het heeft heel wat beteuterde gezichten opgeleverd. Houdt u vooral de mededelingen in de Nieuwsbrief in de gaten, hoe het nu met de uitgifte van die boeken verder gaat.
Voor de langzamerhand beroemde ruilbeurs in september wordt intussen een andere locatie gezocht. Daarover later vast meer! We denken er over om voor die ruilbeurs met andere, grotere verkoopkooien te gaan werken. Deze moeten echter wel gemaakt worden. Voorzitter vraagt wie daarbij wel eens op een zaterdag zou willen helpen. Hij voegt er aan toe, dat het voorzitterschap niet moeilijk is, maar als je ergens om vraagt en je krijgt geen medewerking, dan is het voorzitter zijn soms best vervelend! Voor het maken komen later gelukkig meer dan genoeg (14) aanbiedingen, zodat dat klusje t.z.t. wel geklaard zal worden.
De Europashow, die aanstaand najaar in Zuidlaren wordt gehouden, wordt zo mogelijk veel groter dan de reguliere Noordshow. Aviornis moet zich daar goed presenteren!
Hierna volgt het verslag van de kascommissie. Deze heeft de kas goedgekeurd! Over de winst en verliesrekening komen geen vragen. Voorzitter, tevens regioafgevaardigde, verteld, dat er op dit moment niet zo veel te zeggen valt, omdat hij meestal de belangrijke dingen omtrent de landelijke bestuurszaken in de Nieuwsbrief vermeldt.
Betreffende de ledenadministratie weet Anne Bosma te melden, dat dat hem in het begin goed is tegen gevallen, omdat vooral vanuit Aviornis Nederland nogal eens het een en ander mis ging (gaat), maar door er bovenop te zitten en met behulp van een computerprogramma gaat het nu wat beter. Per 1 januari 2003 zitten we als regio Fryslân op precies 200 leden. Misschien moeten we t.z.t eens een prijsvraagje uitschrijven voor diegene, die het 225e lid heeft aangemeld?
Onze voorzitter blijft er op hameren, dat een ieder goed zijn best moet doen, zo veel mogelijk nieuwe leden aan te melden. Op de vraag wie er al nieuwe leden heeft weten te maken, komt echter geen antwoord!
Uit de rondvraag komen een paar vragen: tot wanneer kun je je nog aanmelden voor de reis naar Walsrode, waarop D. Bartling zegt dat dat nog wel even kan en er werd gevraagd of de kosten van de Nieuwsbrief niet lager kunnen door deze met de streekpost te versturen. Waarop de vraagsteller het antwoord krijgt, dat destijds al het e.e.a. is uitgezocht en dat het op de huidige manier echt goedkoper is.

Toen volgde er een flinke pauze, waarin de nieuwjaarsborrel werd rondgebracht en er op het nieuwe fokseizoen werd getoast. Er werd zo druk met elkaar gepraat, dat het moeilijk was aandacht te krijgen voor de videofilm, die aansluitend werd vertoond. Deze film ging over het leven en werk van de legendarische Engelsman Peter Scott (later benoemd tot Sir) en het werk van de door hem opgerichte stichting WWT. Vele opnames waren gemaakt in het, ook door hem tot stand gekomen, watervogelpark bij Slimbridge. Ook werden beelden vertoond vanuit andere parken van het WWT in Engeland. Boeiend om te zien was hoe door middel van een zendertje, geplaatst op de rug van een wilde zwaan, de gehele trekroute op de computer via de satelliet gevolgd kon worden. Pa, ma en hun jong kwamen heelhuids op de voor de beide ouderzwanen vertrouwde plek in Engeland aan en deden zich vrijwel direct te goed aan het in het water gestrooide voer voor de ramen van de observatiezaal. Voor ons, leden die een paar jaar geleden de reis naar Engeland hebben meegemaakt, waren aantal opnames uit de film weer een feest ven herkenning!

Na de videofilm volgde weer een pauze, waarin mooi het rondje "vraag en aanbod" kon worden gedaan. Bij de fam. Veenstra uit Twijzelerheide had zich de afgelopen periode een kleine ramp voltrokken. Van het dertigtal watervogels, die op hun terrein gehuisvest waren, liepen (zwommen) er nu nog 2! Geen wonder, dat dhr. Veenstra genoeg te vragen had. Helaas was er voor hem niet al te veel aanbod. Er werd verder nog wat gevraagd, helaas kon het niet worden gehonoreerd. De vraag naar een broedmachine echter wel! De zaaleigenaar had nog wel een exemplaar beschikbaar! Resultaat: 2 blije gezichten!

Voorzitter Anne Bosma sloot vervolgens de vergadering mooi op tijd om 22.30 uur, zodat een ieder nog geruime tijd had even met elkaar na en bij te praten.
Nieuwe leden bij Regio Fryslân:
P. Bruisma, Wiewens 1, 8835 KX Easterlittens
G.Tol, Lindelaan 1, 9155 AP Raard
Van harte welkom bij onze regio!!

Dan nog even recht zetten wat krom was: de watervogels in de grote showkooi op de tentoonstelling te Zuidlaren, (zie vorige Nieuwsbrief) waren niet geleverd door Hedde, maar door de heer Herre Hoornveld uit Houtigehage!! De eerstgenoemde is iemand anders!

En dan nu voor de laatste keer: 20 maart 2003 is de volgende bijeenkomst in Beetsterzwaag!!! Komt dan met zo veel mogelijk, want deze voor ons zo vertrouwde en gezellige zaal zullen we nadien nooit meer kunnen bezoeken! Er zijn dan o.a. twee films zien, gepresenteerd door dhr.J.v.d.Bij uit Oudega, over twee verschillende vogelsoorten, de ijsvogel en de ooievaar. Komt dus allemaal naar de fam. Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag.
U bent allemaal welkom! De aanvang is 20.00 uur.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

LAATSTE NIEUWS!!!
Tijdens het Activiteiten overleg van onze regio’s in Beetsterzwaag vertelde de heer Wink dat zijn (nu nog) Café-Restaurant ‘Boschlust’ NIET verdwijnt maar SLECHTS van eigenaar wisselt. De nieuwe eigenaar heeft belooft voorlopig alles bij het oude te laten voor wat betreft de contacten met de Aviornis regio’s. Dus 20 maart kunt u afscheid nemen van de familie Wink, die na vele jaren uitmuntend gastheerschap terug treedt en zich aan andere zaken gaat wijden. Doe dat in grote getale! Zij en hun personeel hebben het verdiend!! De volgende bijeenkomsten worden daarna ook gewoon weer in Beetsterzwaag gehouden. 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC