Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - januari 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
De feestdagen zijn weer achter de rug, een jaar is weer voorbij gevlogen! We zitten nu in het jaar 2003. Allemaal een heel gelukkig nieuw jaar toegewenst!
Voor mij, als redacteur van deze Nieuwsbrief is het altijd wat lastig, omdat ik vooruit moet denken in de tijd, want een artikel moet rond de 15e van iedere maand klaar zijn voor publicatie in de maand daaropvolgend. Gelukkig kan ik daarbij zo nu en dan ook achteruit kijken op gebeurtenissen, die zijn geweest. Terugkijken op een bewogen jaar met een drastische politieke ommezwaai met al zijn gevolgen, ook voor ons persoonlijk en onze liefhebberij.
Dat deze verandering in de politiek langzamerhand positieve resultaten t.o.v. de perikelen op het platteland heeft te weeg gebracht, hebt u de laatste maanden van het jaar kunnen merken.
Het vorige jaar, u weet nog wel, het jaar 2002, was daar de regiobijeenkomst van 14 november, waarin een presentatie van dhr. L. Boersma uit Giekerk werd gegeven.
Om precies 20.00 uur opent de voorzitter, Anne Bosma, de vergadering.Velen zijn naar deze avond gekomen, 32 bezoekers konden worden geteld!! Er zijn op dat moment geen nieuwe leden in de zaal, die verwelkomt kunnen worden, zodat de voorzitter verder gaat met mededelingen omtrent de organisatie van de stand en volière op de Noordshow in Zuidlaren. Omdat we nu als beide regio’s intensiever zijn gaan samenwerken, moeten er ook sterke mannen van regio Fryslân gevraagd worden voor de opbouw van het e.e.a. op de 27e december. Voor de bemanning van de stand zullen nu ook o.a. bestuursleden van onze regio meewerken. Voorzitter gaat verder met het ringenbestelformulier en wijst er op, het tweemaandelijkse boekje van juni 2002 er bij te pakken, omdat daarin de status van de beschermde vogels is aangegeven. Ook bestaat nog de mogelijkheid een vrijwaringbewijs aan te vragen bij de landelijke secretaris. De voorzitter beklemtoont vooral de in het oktobernummer bijgesloten folder te gaan gebruiken om daarmee een nieuw lid te werven. Over het nieuwe Aviornis watervogelboek weet voorzitter te vertellen, dat dit boek begin 2003 te verkrijgen zal zijn. Door op de presentielijst aan te geven of men geïnteresseerd is, hopen we een indruk te krijgen hoeveel exemplaren er minimaal zullen moeten worden besteld. 
Hoe gaat het verder met de busreis naar Walsrode in Duitsland? De datum voor deze reis is vastgelegd op zaterdag 10 mei 2003. Hoe e.e.a. verder geregeld is en gaat worden en hoe en waar op te geven, leest u vast en zeker in volgende Nieuwsbrieven! Wij houden u op de hoogte!

Over de gehele ringenproblematiek ontstaat nogal enige discussie. Men vindt vooral het maar eens per maand te kunnen bestellen veel te krap. Tevens zou de mogelijkheid moeten bestaan, gedurende het gehele jaar door, ringen te kunnen bestellen. Binnen Aviornis Nederland is men absoluut niet blij met deze gang van zaken, maar we zullen het er voorlopig mee moeten doen, omdat het nu eenmaal zo bij de wet is geregeld!

Hierna volgt een relaas van dhr. L.Boersma uit Giekerk. Wij hadden hem een aantal jaren geleden ook al eens in de zaal. Is het mooi een lezing met lichtbeelden? Kijken met z’n allen in een donkere zaal naar foto’s, door een ander gemaakt? Ja, het kan bijzonder mooi zijn! Dit was weer zo’n avond! Wat is er dan zo mooi aan? Dat hangt natuurlijk af van hoe de dia’s zijn gemaakt en de gedachten van de fotograaf over wat mooi is. Door terug te gaan van driedimensionaal ( je staat er midden in) naar tweedimensionaal( je kijkt er tegenaan) wordt het effect van het mooie verhoogd. De presentatie van dhr. Boersma zou gaan over de natuur in onze provincie en de vogels daarin, maar hij nam ons eerst mee op een van zijn reizen naar de oostkust van Engeland en Schotland. Op de dia’s kon je zien, dat soorten vogels als alken, zeekoeten, drieteenmeeuwen en kuifaalscholvers, in het geheel niet bang waren voor mensen. Deze dieren waren, net als de grijze zeehonden, helemaal gewend aan de regelmatige bezoeken van geïnteresseerde natuurmensen. Sterker nog, sommigen, als de eidereenden, lagen gewoon te wachten op een versnapering. Dat de Noordse stern een uiterst felle territoriumverdediger is, had dhr. Boersma (zonder hoofddeksel) duidelijk ondervonden. Fraaie opnames van de elegante papegaaiduikers werden afgewisseld door mooie plaatjes van Noordse stormvogels. Heel indrukwekkend waren de dia’s van de vele Jan van Genten op het gevangeniseiland Bass Rock, waar zo rond 65000 paartjes, op pikafstand van elkaar, de gehele rots opvulden! Ook bijzonder mooi waren de vele vergezichten van de Schotse Highlands, getooid in de kleuren van de herfst.
Het was de gehele tijd al aardig stil in de zaal, na de pauze werd het nog een graadje stiller bij de vertoning van beelden rondom Leeuwarden, het Blauwe Bos bij Haulerwijk en o.a.in de buurt van Lauwersoog. Dhr. Boersma had gelijk, toen hij vertelde, dat men na het zien van al deze opnames, veel vaker de eigen omgeving anders en oplettender gaat bekijken.
Anne Bosma, onze voorzitter, was het daar zeer mee eens en bedankte dhr. Boersma voor de schitterende bijdrage aan deze avond.
De rubriek" vraag en aanbod" kon niemand tot elkaar brengen.
De rondvraag leverde de vraag op:" hoe verder met de ruilbeurs, want dit jaar was het een rommeltje ". Onze voorzitter antwoordde daarop, dat we als besturen ons daarover in december zullen gaan beraden.
Mooi op tijd, rond 22.30 uur, besloot Anne Bosma deze avond.
Voor velen nog mooi even de gelegenheid, om nog wat bij en na te praten.

Dan volgt hier nog een tip voor mensen in de buurt van Buitenpost e.o., maar ook voor liefhebbers die wat verder weg wonen. De pluimveefokvereniging "de Aeikoer"houdt zijn jaarlijkse open tentoonstelling tevens Clubshow van hoenders, dwerghoenders, sier-,en watervogels en sierduiven op 16, 17 en 18 januari 2003. De toegang is gratis in sporthal "de Houtmoune", Vaart 8a te Buitenpost.

Nog een laatste opmerking: in het novembernummer hebt u een artikeltje kunnen lezen over "activiteiten door het hoofdbestuur in gang gezet". Daarin heeft hij de achtergrond beschreven rondom de problematiek van het huisvesten van watervogels en dat er een commissie is gevormd, om aanbevelingen voor de minimale huisvestingseisen samen te stellen. Ook ik ben voor die commissie gevraagd en heb daar intussen enthousiast zitting in genomen. Waarom, vraagt u zich misschien af? Welnu, ik vond het een eer er voor gevraagd te worden, maar dat is niet belangrijk. Veel prettiger en belangrijker is het om met elkaar te pogen een soort leidraad op te kunnen zetten, enig in Europa, die later, als het nodig mocht zijn, kan dienen als richtlijn of handvaten voor wettelijke maatregelen. Al was het maar om te voorkomen, dat wij als landelijke vereniging onze zaakjes niet voor elkaar hebben wanneer er onverhoopt plotseling weer zo’n, vreemde, kronkelige, wet tot stand dreigt te komen als de huidige Flora en Faunawet en de richtlijnen voor het voorzien van een vaste voetring voor vogels. Al was het maar om te voorkomen dat anderen, die beduidend minder verstand van zaken en minder gevoel voor duidelijkheid hebben, ons onnodig , niet realistische beperkingen gaan opleggen.
Laatste keer: 16 januari 2003, regionale jaarvergadering in restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag, u bent daarvoor van harte uitgenodigd! Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC