Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - februari 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Als liefhebber van allerhande soorten pluimvee is het zo nu en dan weer boeiend een tentoonstelling te bezoeken. De Noordshow in Zuidlaren is dan ook zeker een bezoekje waard. Niet alleen de grote diversiteit aan gedomesticeerde hoenderrassen is leuk om te bekijken, ook de enorme variatie in vormen en grootte van de gedomesticeerde duiven en watervogels doet je steeds weer verbazen. Wat worden er zo langzamerhand veel verschillende variëteiten gehouden! Natuurlijk ook interessant om te bekijken zijn natuurlijk de vele Aviornisdieren die door liefhebbers ingebracht zijn om gekeurd te worden. Veel mensen hopen dan met hun dieren een hoog predikaat te krijgen, hetgeen H.Hoving gelukte met zijn Eur.Pijlstaart. Dit dier was de mooiste watervogel van de Noordshow. Persoonlijk ben ik nooit zo’n voorstander geweest van het opsluiten van watervogels in relatief kleine tentoonstellingskooien. Bij gedomesticeerde dieren heb ik daar niet zo’n moeite mee. Wederom goed geslaagd was de opzet van de stand van regio Groningen/Drenthe op deze Noordshow. De fraaie vliegkooi was ook deze keer weer bijzonder mooi ingericht en bevolkt met een diversiteit aan fluiteenden, tropische duifjes, hokko’s en een span Australische ijsvogels (Kookaburra). Aan een tafel met een keur aan boeken over onze hobbydieren kon een ieder terecht met vragen. Een mooi stukje promotie voor Aviornis! Mocht u dit jaar niet in de gelegenheid zijn geweest om daar eens een kijkje te nemen, probeer dan het volgend jaar eens ruimte te maken om er eens heen te gaan, het is beslist de moeite waard.

Het jaarboek 2002 van, voor en door de drie noordelijke regio’s is uit! En daarbij moet mij meteen maar weer wat van het hart. Een aantal nieuwsbrieven geleden schreef ik eens over het nut en het voordeel van zo’n jaarboek. Dat je er gemakkelijk collega liefhebbers met eenzelfde diersoort in kon opsporen, dat je bij vragen eens een fokker met dezelfde diersoorten als jij om raad kon gaan vragen etc. Vergeleken met het jaarboek 2000 is het aantal leden, dat daadwerkelijk opgave doet van zijn/haar dieren teruggelopen. Totaal hebben slechts 44 van de meer dan 200 leden van regio Fryslân de moeite genomen om hun opgavenformulier ingevuld retour te zenden ( 21%). Vorige keer waren dat er nog 54 (26%). Zijn we nu zo lui, hebt u echt vergeten het inventarisatieformulier in te vullen en op te sturen of spelen er andere belangen een rol! Als deze daling blijft doorzetten heeft op termijn het doen uitkomen van een jaarboek natuurlijk weinig of geen nut meer! Het boekwerkje dat nu is verschenen lijkt zo langzamerhand meer op een keurig verzorgde uitvoering van een ledenlijst. Hulde overigens aan het trouwe bestand, dat wel de formulieren heeft ingevuld! Een voorbeeld waarom deze desinteresse me zo’n zorgen baart. Dit betreft mij persoonlijk, maar het zou voor ieder van u kunnen spelen. Sinds afgelopen zomer houd ik een viertal houtduiven in mijn "vliegkooi". Het betrof een aantal nog niet vliegvlugge dieren, die uit het nest waren gevallen en nog met hand moesten worden gevoerd. Dat op zich was al een uitdaging. Hoe het nu verder gaat is afwachten, maar tot dusver gaat het goed. Om nu informatie in te kunnen winnen bij andere leden, die dezelfde soort al een tijdje verzorgen, zou het mooi zijn geweest als je die in het jaarboek zou kunnen vinden. Maar wat blijkt ?!?, ik ben volgens de gegevens uit het jaarboek de enige die er houtduiven op na houd. Hebben andere leden vergeten deze soort te vermelden of ben ik de enige gek in de drie noordelijke regio’s, die deze soort in gevangenschap houdt? Dus, bij deze, wanneer iemand onder u abusievelijk deze soort niet heeft vermeldt en er wel wat over zou willen vertellen, zoek eens contact!!

Over naar de jaarvergadering van regio Fryslân, gehouden op 14 januari. De opkomst was geweldig, zo’n 30 leden excl. bestuur hebben deze avond bezocht, hartelijk dank voor deze belangstelling. Ga vooral hiermee door! Blijf in grote getale komen, daar doen we het voor! Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en begint met een aantal mededelingen. Hij vraagt of er intussen nog nieuwe leden in de zaal zijn, leden die voor de eerste keer aanwezig zijn. Dat is niet het geval.

Voortgang omtrent het organiseren van de landelijke algemene leden vergadering, deze zaak is rond, in zoverre, dat het hoofdbestuur nu ingelicht wordt over het complete plan en dat we op 23 maart ’02 deze vergadering gaan houden in de "Buitenplaats It Wiid" te Earnewâld, aansluitend een lunch en daarna een twee uur durende rondvaart door de "Alde Feanen". Zijn de routebordjes al klaar? Ja, die zijn gereed en zien er schitterend uit.

Voorzitter verwelkomt de landelijke voorzitter, Dhr. P.Kreijger, die deze vergadering komt bijwonen. Verder vraagt de voorzitter of er nog meer leden zijn, die mee willen werken aan een "parkbezoek". Er komen nog twee adressen, welke we hebben genoteerd. We komen daar te zijner tijd op terug, we denken aan maart/april.

Op 6 februari is er weer een algemeen overleg tussen de besturen van de drie noordelijke regio’s, op 23 maart, zoals gezegd de landelijke jaarvergadering en op 27 april de busreis naar Peter Kooy.

Diegenen, die hebben meegewerkt aan informatie voor het jaarboek 2002 kunnen dit afhalen tijdens de eerstvolgende bijeenkomst, u hebt niet meegedaan, maar wilt toch een jaarboek, dan is dat natuurlijk ook te verkrijgen, maar dan tegen betaling van €7,-

Hoe gaat het met ons bestuurslid A.Boorsma? Bij navraag aan het begin van deze avond bleek het naar omstandigheden redelijk te gaan en A.Boorsma deed via de telefoon een ieder de hartelijke groeten!

Dhr. Haakma uit Damwoude vind het vreemd dat hij nog steeds geen Nieuwsbrief ontvangt, terwijl hij al een halfjaar lid is. Voorzitter, tevens ledenadministrateur, zal er achteraan.

De kascommissie, bestaande uit P. de Jong en B.Ludema heeft zijn uiterste best gedaan om alles nauwkeurig te controleren en heeft na een twee uur durende sessie de papieren goedgekeurd. Vervolgens wordt de begroting en de winst en verliesrekening rondgedeeld en volgt er een uitgebreide discussie. Te zien is, dat wij als regio langzamerhand een steeds kleinere kas krijgen. Ondanks dat we uiterst zorgvuldig met onze centen omgaan, steeds weer zo zuinig mogelijk zijn, niet al te dure sprekers voor een avond uitnodigen, teren we langzaam in. Voorzitter heeft samen met de penningmeester reeds een brief opgesteld, waarin deze situatie wordt uitgelegd en om meer bijdrage van het landelijke bestuur wordt gevraagd. Daar P.Kreijger in de zaal aanwezig is, kan hij meteen op deze materie inhaken en stelt, dat de brief zorgvuldig zal worden bestudeerd en behandeld, maar drukt ons nu alvast op het hart, niet te kunnen beloven dat e.e.a. gehonoreerd zal gaan worden en dat men als regio de eigen uitgaven steeds weer kritisch moet bekijken en moet proberen te bezuinigen en de totale onkosten te verminderen waar dat maar mogelijk is. Er volgt nog weer een uitgebreide discussie o.a. over de totale kosten van de Nieuwsbrief. Ondanks dat het moeilijk gaat met onze financiën, heeft het bestuur toch gemeend op deze vergadering een voorstel te doen omtrent de kilometervergoeding voor bestuursleden. We hebben dit jaar nogal wat kilometers gereden, vinden dat ook niet erg, maar op jaarbasis komen we als bestuur toch wel op zo’n 1200 kilometer. We stellen daarom aan de vergadering voor, om in alle redelijkheid voortaan een vergoeding te vragen van € 0,15/km. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Hierna volgt het verslag van de secretaris (van mij dus). Betreffende het ledenaantal doet ledenadministratie verslag. Totaal aantal leden van onze regio per januari is 210.

Dan volgt een pauze, waarin ieder een nieuwjaarsborrel krijgt aangeboden, waarmee we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en de hoop uitspreken een goed fokseizoen te mogen beleven!

Aansluitend wordt de nieuwe versie van de Aviornis Promotie video vertoond. Deze duurt bijna een uur, dus daar waren we wel even zoet mee. Veel Aviornisdieren passeren de revue, variërend van watervogels en hoenderachtigen tot duiven, kraanvogels en ibissen. Alle opnames zijn bij Aviornis leden gemaakt. Een buitengewoon mooie film, die de moeite waard is om te bezitten. Mochten er intussen leden zijn die deze film zouden willen hebben, ik zal mijn best doen om deze film voor u te bestellen.

Na de film volgt in de daaropvolgende pauze het rondje "vraag en aanbod". Er komen weer vragen en aanbiedingen, maar wederom helaas, ze sluiten niet op elkaar aan. Voorzitter stelt de vraag of er zo midden in de winter al kweekervaringen zouden zijn, of dat iemand van de aanwezigen iets bijzonders heeft te melden. Hierop komt geen reactie.

Voorzitter heeft een artikeltje van het internet geplukt, waarin staat dat de brilduiker de toekomst van zijn nageslacht zeker stelt door eieren in nesten van andere watervogels te leggen, waardoor deze vogel zo een groter aantal jongen zou krijgen. Zijn daar binnen de regio voorbeelden van bekend? Volgens T.v.d.Kaap zou dat in de vrije natuur nauwelijks voorkomen, wat wel zou kunnen, is het feit, dat wij deze soort vaak in gevangenschap samen houden met andere eendensoorten. Een brilduikervrouw zoekt een nest uit, deponeert daar een ei in, maar het nest wordt later in beslag genomen door een andere soort, die haar nest dan daarna wat feller gaat verdedigen. Vervolgens gaat de vrouw van de brilduiker maar op zoek naar een nieuwe nestplaats, waarna het weer kan gebeuren, dat een ander dat nest in beslag neemt. Puur door het feit, dat wij er andere soorten naast houden, ontstaan deze zaken. Dhr. S.Knol heeft nog iets anders meegemaakt. Tijdens zijn zoektochten in de natuur ontdekte hij meermaals nesten van de Nijlgans. Vlak in de buurt van deze als agressief bekend staande soort vond hij toch vaak nesten van andere watervogels,als wilde eend, tafeleend, meerkoet en waterhoen, die, volgens hem, de veilige beschutting van de zich flink verdedigende Nijlgans hadden opgezocht. Hoe het later zou gaan, wanneer het paar Nijlgansen eenmaal met jongen te voorschijn zou komen laat zich raden, volgens S.Knol.

Dhr. P.Kreijger wil nog graag het e.e.a. zeggen. Hij gaat kort in op de vraag om meer bijdrage van het landelijk bestuur en zet uiteen, waar de jaarlijkse contributie van € 25,- voor wordt gebruikt. Hij vermeld dat het met de internetpagina eerst niet goed ging, dat heeft het e.e.a. gekost, maar zegt toe, dat het nu goed komt. Ook in Duitsland gaat het steeds beter, daar zijn intussen ongeveer 175 leden en men maakt zich sterk om daarmee binnenkort een Aviornis Duitsland op te richten. P.Kreijger roemt het initiatief van onze regio, om hier de algemene landelijke ledenvergadering te willen houden, volgens hem is dat weer een stuk promotie, ook voor Fryslân. Over het initiatief, eens gezamenlijk bij elkaar op bezoek te gaan, vertelt hij, dat men dat in de regio Zwolle iets anders doet. Daar worden keer op keer mensen aangewezen waarbij men op bezoek wil komen. Men moet dan zorgen dat hij/zijn zijn parkje op orde heeft, want het bezoek gaat door.

Vervolgens ontstaat er weer een pittige discussie omtrent de onkosten van de regio, er worden wat voorstellen aangedragen, één daarvan, een verhoging van de contributie voor de leden van alléén de regio Fryslân, wordt flink uitgespit. Er zijn, zo te horen maar weinig tegenstanders van dat idee, men denkt er zelfs al over om dat tijdens deze vergadering maar meteen door te voeren, maar de voorzitter vindt het beter, om dit punt eerst maar eens intern te bespreken en het later eens op de agenda te plaatsen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 23.00 uur deze geslaagde vergadering. Er wordt nog gezellig wat nagepraat, zodat de fam.Wink uiteindelijk om middernacht de deur achter ons kan sluiten.

Wat staat er dit jaar nog op het programma?
4 maart
, bijeenkomst in Beetsterzwaag met als gast Dhr. H.Arts, dierenarts te Staphorst, die een uiteenzetting zal geven over allerhande ziekten, die bij onze Aviornisdieren kunnen voor komen en de preventie daarvan. Komt dan dus allemaal, het wordt beslist voor elk interessant. Mochten alle stoelen bezet dreigen te raken, dan zetten we er meer bij!!
23 maart, landelijke algemene leden/jaarvergadering in Earnewâld.
30 maart, bezoek aan de firma Kooy, busreis, waarvan diegenen die zich destijds hebben opgegeven, individueel bericht krijgen.
Laatste bijeenkomst op 22 april, Beetserzwaag, moet nog worden ingevuld.
De bijeenkomsten in Beetsterzwaag worden gehouden bij de fam. Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 en beginnen om 20.00 uur.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, secretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC