Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - april 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Op 9 april 2001 is er weer een bijeenkomst gepland in Beetsterzwaag. Dit is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Bouwe Graansma treed dan af als voorzitter en wordt opgevolgd door Anne Bosma. Het zou fijn zijn, wanneer velen van u bij dit afscheid aanwezig zouden zijn, zodat Bouwe kan ervaren, dat hij zijn voorzitterswerk al die jaren niet voor niets heeft gedaan! Tevens is het voor onze nieuwe voorzitter een hart onder de riem, als velen van u hun gezicht eens laten zien! U bent van harte uitgenodigd!

Op 19 februari j.l. was onze voorlaatste bijeenkomst en hiervoor was dhr. L. Calsbeek uitgenodigd om over stinzen en de stinzenflora te vertellen. Om 20.15 uur opent de voorzitter de avond en kan dhr. Calsbeek van start met zijn lezing. Stinzenplanten zijn kleurige, fleurige voorjaarsbloemen, meestal bolgewassen of planten met wortelstokken. Ze worden het meest gevonden op kleigrond en men dacht eerst dat ze alleen maar in Friesland voor kwamen, maar men kwam toen nog niet buiten de provincie. Ze komen weldegelijk ook op andere plaatsen voor. Niet alleen bij stinzen in Friesland, ook bij borgen in Groningen, oude boerderijen, landgoederen en adellijke huizen. De stinzenplanten lijken nu wel inheems, maar oorspronkelijk komen ze van ver weg! De krokus komt uit de Pyreneeën, Alpen en west Rusland, de gele anemoon uit Duitsland/Polen. Waarvoor diende een stins of borg ? Een mooi voorbeeld daarvan is de Skierstins in Veenwouden gebouwd in 1351. Een van steen gebouwde toren was in die tijd een zeldzaamheid, want alleen de zeer welgestelden bouwden van steen, het gaf aanzien. Het moest ook wel, want in die tijd waren er oorlogen aan de lopende band. De rijke boerenfamilie trok zich terug in de veilige, zeer degelijk gebouwde toren, terwijl de arbeiders/vechters deze vanuit de keldergewelven moesten verdedigen. De torens stonden vaak hoog, men woonde er niet in. De meeste stinzen kwamen voor op de klei. Ook in Frankrijk komen stinzen voor,echter met veelal ronde torens. Zo rond 1400 veranderderde de bouwstijl en kregen de gebouwen meer het uiterlijk van een groot, degelijk woonhuis voor permanente bewoning. Aan de hand van vele schitterende dia’s bracht dhr.Calsbeek ons op de hoogte van de vele bouwstijlen en vormen van de diverse stinzen, borgen, en andere eeuwenoude gebouwen in vele verschillende landen en landstreken.

Daarnaast natuurlijk ook een overzicht van de vele planten die er groeiden en bloeiden in de opeenvolgende weken van het voorjaar. De gele winterakoniet is meestal de eerste bloeier en deze komt heel veel voor in de pastorietuin bij Nijland. Daarna komen de sneeuwklokjes, o.a. zeer veel bij Epemastate bij IJsbrechtum . Wist u dat er wel 12 soorten sneeuwklokjes bestaan? Dhr. Calsbeek voerde ons met behulp van zijn dia’s langs vele vindplaatsen van de stinzenplanten en wist van elke plaats wel te vertellen wie er had gebouwd, wanneer er was gebouwd, wanneer er was afgebroken en herbouwd, wie er had gewoond en van wie het familie was. Veel plantensoorten van de stinzenflora komen voor in het park in Cornjum. Soorten als boerenkrokus, oosterse sterhyacint, holwortel, aronskelk, keizerskroon, wilde bostulp, gele anemoon, dichtersnarcis en andere, als het maarts viooltje, Haarlems klokkenspel, sneeuwroem, kievitsbloem en de gevangenisbloem passeerden de lens van de projector, soms van veraf in hele velden vol, soms van dichtbij, voor een optimaal beeld van hun schoonheid.

We zagen ook nog restanten van vroegere stinzen, zoals bijvoorbeeld de poort van de vroegere Suksmastate bij Waaxens. Bijzonder waren de duivengaten, die overigens wel meer in de oude poorten voor komen. Niet iedereen mocht er duiven op na houden, daarvoor moest een speciale toestemming aangevraagd worden. Men hield deze, meestal verwilderde, duiven niet alleen voor de eieren en het vlees, maar meer nog vanwege de mest. Die bracht in het westen van het land veel geld op. Om 10.30 uur besloot de voorzitter de bijeenkomst na dhr. Calsbeek te hebben bedankt voor de bijzonder leerzame uiteenzetting en de fraaie foto’s.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 9 april a.s. waar we dan dus afscheid nemen van de huidige voorzitter en de nieuwe verwelkomen. Dhr. W. Grond zal de avond verder vullen met een lezing over trekvogels en vogeltrek. De bijeenkomst wordt gehouden in Restaurant Boschlust te Beetsterzwaag, Beetsterweg 1 en begint om 20.00 uur. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen!

Het bestuur heeft in overweging, in het volgende seizoen de bijeenkomsten niet meer op maandagavond te houden maar te verplaatsen naar de donderdagavond. Mochten er nu grote bezwaren bij u rijzen, dan horen wij dat graag!

Nieuwe leden:
H.Bosch, Hoofdweg 175, Oldeholtpade
T.Haakmat, Hoofdweg 61, Damwoude
Jongsma, It Achterbos 19, Stiens
A.Kooistra, De Heareburch, 14 Irnsum
J.Meindersma, Dijkhuisterweg 12, Buitenpost
H.van Tuyl, E.Baarsmastraat 38, Zwaagwesteinde
Allemaal van harte welkom bij de vereniging!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC