Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - januari 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Op het moment dat deze nieuwsbrief weer bij u op de mat valt, of gewoon in de brievenbus, is de jaarwisseling al weer voorbij en zitten we in het jaar 2001. Vanaf deze plaats wens ik een ieder met het gezin, mede namens het bestuur, een heel voorspoedig nieuw jaar toe. Wij hopen dat dit jaar voor u een heel goed jaar mag worden, niet in de laatste plaats op het gebied van onze gezamenlijke hobby.

Vorig jaar, om precies te zijn op 13 november 2000, heeft onze regio voor het eerst sinds haar bestaan een algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was geweldig, het kan altijd beter, maar zo’n 30 leden waren naar deze bijeenkomst gekomen en het was fijn om voor het eerst sinds lange tijd weer zo’n goed gevulde zaal te hebben. De voorzitter, B. Graansma, opent de vergadering om even na achten, roemt de goede opkomst en geeft daarbij nog maar eens de carpooltip voor de leden. Hij verwelkomt Jan Eissens, die na afloop van de vergadering een diapresentatie over de reis naar Engeland zal houden. Een primeur voor onze regio. De kascommissie zal de boeken inspecteren, de kas kan weliswaar niet eerder afgesloten worden dan aan het eind van het jaar, maar in januari 2001 zal e.e.a. definitief bekeken worden. De kascommissie geeft intussen nog wel een advies om het geld beter te bewaren op bijv. een spaarrekening of i.d.

Na voorlezen van het verslag van de secretaris wordt dit goedgekeurd en is het woord aan de regioafgevaardigde Trienko van der Kaap. Hij noemt o.a. de vermeende concurrentie tussen de nieuwsbrief van de drie noordelijke regio’s en het tweemaandelijkse blad van Aviornis Nederland. Het moet ook niet als een concurrent gezien worden maar meer als een aanvulling. Aviornis Nederland overweegt ook een tussentijds blad uit te geven, zodat de advertenties eerder bij de leden zijn. De regioafgevaardigde noemt verder nog de nieuwe wet die er aan staat te komen, de Flora en Faunawet. Met deze wet loopt Nederland wel erg voorop, de wet is ook nog niet van kracht, kan ook nog wel even duren, verschillende organisaties werken elkaar tegen. Wat betreft Aviornis Duitsland noemt Trienko nog het feit, dat deze organisatie maar zeer moeilijk van de grond komt, de wil is er wel, maar de samenwerking met Aviornis Nederland gaat zeer moeizaam. In 2001 zal regio Fryslân de organisatie van de algemene ledenvergadering van Aviornis Nederland moeten gaan verzorgen. Ieder jaar is een andere regio aan de beurt, wij dus volgend jaar. Wij zullen ons best doen!

Trienko van der Kaap doet tevens de ledenadministratie. Van daaruit kon hij vertellen, dat er het afgelopen jaar 10-15 afzeggingen zijn geweest, maar er zijn ook weer leden bijgekomen. Totaal ledental per 31-10-200 is 211 in de regio Fryslân.

De voorzitter komt toe aan de bestuursverkiezing, de leden A. Boorsma en M. Wink zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen, zodat de beide bestuursleden worden herkozen per 13 november 2000. De functie van voorzitter is nog open, het bestuur zal daarvoor enkele leden benaderen. Bij de rondvraag komt nog een vraag betreffende het jaarboek. Regio Fryslân heeft besloten om om het jaar met het jaarboek mee te doen, maar een ieder heeft intussen de mogelijkheid om op de internetsite van de nieuwsbrief zijn bestand op te geven.

Na de pauze de vertoning van de Aviornispromotiefilm, een korte maar mooie film met mooie beelden van de soorten vallend onder de Aviornisdieren, met een mooie achtergrondmuziek. De intussen gearriveerde landelijk voorzitter Dhr. G. Nijburg vertelde, dat er een nieuwe Aviornipromotiefilm is gemaakt, deze duurt langer, geen 10 minuten maar een uur en is voor de regio’s te koop voor maar f 45,-. Daarna een diapresentatie van de reis naar Engeland door Jan Eissens. Er zijn door hem zo’n 300 dia’s gemaakt en daarvan werd een beperkt aantal getoond. Stap voor stap volgden we de trip door de drie bezochte parken. Een verslag van deze reis hebt u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. T.z.t. zal dit verslag ook in het tweemaandelijkse blad verschijnen. Volgend seizoen zullen we beslist nog meer aandacht aan de Engelse parken schenken, want er is nog veel meer materiaal van. De aangekondigde film over fazanten houdt u van ons te goed, we kwamen er door tijdgebrek helaas niet meer aan toe, maar we gaan hem beslist eens laten zien.

Op de eerstvolgende bijeenkomst, maandag 15 januari 2001, hopen wij u allen weer in grote getale te mogen begroeten. Dhr Bijl uit Drachten zal dan veel over het wel en wee van de vlinders gaan vertellen.

Overzicht van de rest van het programma voor het winterseizoen:
15 januari 2001: Dhr. H.Bijl, Drachten over vlinders
19 februari 2001: Dhr. L. Calsbeek, Jonkerslân, over stinsenflora
9 april 2001: Dhr. W.Grond, Engelum, over vogeltrek
De vergaderingen worden gehouden bij de fam.Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag. We beginnen om 20.00 uur. U bent weer van harte welkom!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris. 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC